Kids

โปรแกรมเพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆสำหรับคุณหนูๆ ทั้งหลาย

 Literature

โปรแกรมด้านอักษรศาตร์ วรรณกรรม วรรณคดี โบราณคดี ประวัติศาสตร์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

 Miscellaneous

โปรแกรมประเภทอื่นๆ อาทิเช่น สอนดีดกีตาร์ ฝึกพิมพ์ดีด ความรู้รอบตัว ฯลฯ

 Teaching Tools

โปรแกรมสื่อการสอนหลากหลายชนิด

 Language

ฝึกความรู้ด้านภาษาไปกับโปรแกรมเหล่านี้

 Mathematics

โปรแกรมด้านคณิตศาสตร์ การคำนวณ ครอบคลุมเนื้อหาหลากหลายระดับ

 Science

โปรแกรมวิทยาศาสตร์ แสนสนุก ทั้งชีวะ เคมี ฟิสิกส์ ขนมาหมด ...

 Dictionary & Translator

บรรดา โปรแกรมแปลภาษา ทั้งหลาย ทั้งเหล่า Translator ช่วยแปล และ Dictionary หาคำศัพท์ที่ต้องการ

 Library Management

โปรแกรม ช่วยบริหารงานห้องสมุด (Library Management Software) เหมาะสำหรับ บรรณารักษ์ ที่บริหารงานห้องสมุดของ โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย ..