ชื่อ-นามสกุล

กลุ่มสาระ

ร.ร.

Websites

1

นายปริญญา  
กิจนิตย์ชีว์

วิทย์

เบญจมฯ

https://sites.google.com/site/kruparinyak

2

นายกริชชัย 
เพียรดวงศรี

วิทย์

เบญจมฯ

https://sites.google.com/site/tkrichp

3

นายวินิจ  
อินทร์พรหม

ศิลปะ

ดอนตูม

https://sites.google.com/site/vivij1234

4

นางสาวสาวิตรี
โชดก

 

ดอนตูม

https://sites.google.com/site/kruking527

5

นายสุพร 
ศิริปี

การงาน

ดอนตูม

https://sites.google.com/site/krutop109

6

นางสาวกรองทอง 
ถ้ำแก้ว

การงาน

ดอนตูม

https://sites.google.com/site/krongthong1414

7

นางสาวสรินธร
พรประดิษฐ์

วิทย์

รัตน

https://sites.google.com/site/krusarinthorn

8

นางสาวอัจฉรา
ทนนานนท์

วิทย์

รัตน

 https://sites.google.com/site/kruanate

9

นางสาวอินทิรา
สังข์อุดม

คณิต

รัตน

 https://sites.google.com/site/kruinintira

10

นางสาวสุภาพ  จะวะอรรถ

รองฯ

หนองโพ

https://sites.google.com/site/supspja15

11

นางธิดา  ทิพย์สุข

อังกฤษ

หนองโพ

https://sites.google.com/site/kruthidaeng

12

นายจิรพงษ์ 
ขันตยาภรณ์ 

สังคม

เนกขัม

https://sites.google.com/site/kpong2830

13

ว่าที่ร้อยตรีธกร 
ยิ้มแต้

การงาน

เนกขัม

https://sites.google.com/site/krukorn46

14

นางสาวญาณิศา 
รอดศรี

ไทย

เนกขัม

https://sites.google.com/site/kruya1996

15

นางสาวสุกัญญา  มหาสินธ์ 

คณิต

เนกขัม

https://sites.google.com/site/kruklomma

16

นายจิรายุ 
สงวนแก้ว

คณิต

เนกขัม

https://sites.google.com/site/krutonkao

17

นางสาวจันทร์เพ็ญ  แก้วหอมคำ

อังกฤษ

เนกขัม

https://sites.google.com/site/libnekham