รายชื่อผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ : Google Sites
ณ  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  อำเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี
วันที่  ๒๖-๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๗
จำนวน  ๓๑  คน

ที่

ชื่อ – นามสกุล

โรงเรียน

นายปริญญา  กิจนิตย์ชีว์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

นายกริชชัย  เพียรดวงศรี

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

นายวินิจ            อินทร์พรหม

มัธยมวัดดอนตูม

นางสาวสาวิตรี   โชดก

มัธยมวัดดอนตูม

นายสุพร  ศิริปี

มัธยมวัดดอนตูม

นางสาวกรองทอง  ถ้ำแก้ว

มัธยมวัดดอนตูม

นางสาวสรินธร พรประดิษฐ์

รัตนราษฎร์บำรุง

นางสาวอัจฉรา ทนนานนท์

รัตนราษฎร์บำรุง

นางสาวอินทิรา สังข์อุดม

รัตนราษฎร์บำรุง

๑๐

นางสาวสุภาพ  จะวะอรรถ

หนองโพวิทยา

๑๑

นางธิดา  ทิพย์สุข 

หนองโพวิทยา

๑๒

นายจิรพงษ์  ขันตยาภรณ์  

เนกขัมวิทยา 

๑๓

ว่าที่ร้อยตรีธกร  ยิ้มแต้ 

เนกขัมวิทยา 

๑๔

นางสาวญาณิศา  รอดศรี

เนกขัมวิทยา 

๑๕

นางสาวสุกัญญา  มหาสินธ์ 

เนกขัมวิทยา 

๑๖

นายจิรายุ  สงวนแก้ว

เนกขัมวิทยา 

๑๗

นางสาวจันทร์เพ็ญ  แก้วหอมคำ

เนกขัมวิทยา 

๑๘

นายเอกลักษณ์   เขียนบัณฑิตย์

แคทรายวิทยา

๑๙

นางฐิติมา  ตาละลักษณ์   

บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

๒๐

นางสาวฉัฐรินทร์  โพธิ์ศิริ

บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

๒๑

นางสาวบังอร  สิงห์โตทอง

บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

๒๒

นางสุภาวดี  เนียมประเสริฐ

บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

๒๓

นางปรินันท์  เทพรัตน์

บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

๒๔

นายอดิศร  น่วมนา

บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

๒๕

นางสาวภัทรพร  พิมพ์ใหญ่

บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

๒๖

นางสาวฐิติวรดา  เตชาภรณ์พงศ์

บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

๒๗

นางสาวปิยะมาศ  น้ำดอกไม้

บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

๒๘

นางสุธาทิป  กินานิกร

บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

๒๙

นางสาวนิรมล   เอกกะทัน

บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

๓๐

นางสาวสุนิสา   เจริญกลิ่น

บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

๓๑

นางสาววันทกานต์  พรศรีทอง 

บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย