ข่าว / ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

  • อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ฯ วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖   นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.8 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการนำผลการทดสอบระดับชาติไปใช้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้เข้าอบรมฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน / รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ และผู้รับผิดชอบงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด สพม.๘ ทั้ง ๕๕ โรงเรียนสำหรับกิจกรรมในการอบรม ฯ มีการบรรยาย "การนำคะแนน O-NET ไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน" โดย ศน.สุวิไล จันทร์สนอง การบรรยาย "การจัดทำแผนพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" โดย ศน.ดวงแข ...
    ส่ง 30 ม.ค. 2560 00:25 โดย นายสุโขทัย ทองกลม
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »