ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อม โครงการสิ่งแวดล้อม แหล่งข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อบัญญัติเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา สามารถใช้ประกอบการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานการเรียนรู้เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โครงการของกรมส่งเสริมฯ ศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน สื่อสิ่งแวดล้อม เว็บไซต์สีเขียว โครงการหลวงด้านสิ่งแวดล้อม ข่าวสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ประกอบการเรียนรู้สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและสาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเว็บไซต์เกี่ยวกับการสำรวจสิ่งแวดล้อมของโลก Exploring the Environment™ (ETE) ประกอบด้วย ETE Teacher Pages เหมาะสำหรับครูผู้สอนเป็นสหวิทยาการ Problem-Based Learning (PBL) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากปัญหาจริง เช่น
สภาพอากาศ การขยายตัวของประชากร ความหลากหลายทางชีวภาพ รูปแบบการใช้ที่ดินบนภูเขาไฟ มลพิษทางน้ำและโลกร้อน นำมาศึกษาวิเคราะห์แก้ปัญหาแบบปลายเปิด  ใช้ประกอบการเรียนรู้สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและสาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี สามารถค้นหาข้อมูลสารเคมีและผลิตภัณฑ์ ข่าวและเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวด้านสารเคมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ บทความ รายงานและงานเขียนต่างๆ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน กฎหมายเกี่ยวข้องที่ควรรู้ เอกสารเผยแพร่ ข้อมูลสถิติ ศัพท์น่ารู้ กระดานถาม-ตอบ โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมีเว็บไซต์กระทรวงพลังงาน มีข้อมูลเกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน ความรู้และข้อมูลพลังงาน การพัฒนาพลังงานไทย แหล่งพลังงานต่างๆ ของประเทศ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงาน โลกพลังงานและพลังงานทางเลือก สถิติข้อมูลพลังงาน สถานการณ์พลังงานภายในประเทศและต่างประเทศและสามารถดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ต่างๆ
เป็นเครือข่ายสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยบริหารโครงการโดย สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ข้อมูลพลังงานประเทศไทย สถานการณ์พลังงานในประเทศไทย รายงานและบทความทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนา วารสารพลังงานและวารสารวิจัยพลังงาน งานวิจัย วิทยานิพนธ์ การอนุรักษ์พลังงาน เทคโนโลยีพลังงานและกรณีศึกษา ข้อมูลพลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สามารถใช้ประกอบการเรียนรู้สาระที่ 5 พลังงานเว็บไซต์กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน มีความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน บริการต่างๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน กระทู้ถาม-ตอบ
เว็บไซต์เกี่ยวกับพลังงานทดแทนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ รวมถึงศักยภาพพลังงานลมและพลังงาน
แสงอาทิตย์ของประเทศไทย จัดทำโดยกองพัฒนาพลังงานทดแทน ฝ่ายพัฒนาและแผนงานโครงการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเว็บไซต์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจพลังงานใกล้ตัว  นำเสนอเทคโนโลยี พลังงานทางเลือก หรือพลังงานทดแทนหลายประเภทตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนเลือกนำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนไปใช้อย่างเหมาะสมกับความต้องการ ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ยั่งยืน และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
เว็บไซต์ฝ่ายวิศวกรรมนิวเคลียร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ การจัดการของเสียและระบบความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ข้อดีข้อเสียของพลังงานนิวเคลียร์ ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ต่างๆ ทาง
นิวเคลียร์ สถิติ รูปภาพ ข่าว บทความ ถาม-ตอบ ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์


เว็บไซต์ที่จัดทำโดยสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
บทเรียนสื่อผสม เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ (Earth Science) เพื่อเป็นบทเรียน เสริมสำหรับครู อาจารย์ นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื้อหาประกอบด้วย 6 บท คือ ภูมิทัศน์ของโลกและประเทศไทย แร่ หิน ซากดึกดำบรรพ์ แหล่งแร่เศรษฐกิจ และแหล่งเรียนรู้เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา มีการรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันและพยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า รายงานอากาศต่างประเทศ อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร พยากรณ์อากาศเพื่อการขนส่ง พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ พยากรณ์คลื่นทะเล ความรู้อุตุนิยมวิทยา ศัพท์อุตุนิยมวิทยา เครื่องคำนวณอุตุนิยมวิทยา ทดสอบความรู้ ระบุเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทย มีข่าวดาราศาสตร์ ปรากฏการณ์ท้องฟ้า ปฏิทินเหตุการณ์ กิจกรรม สังเกตการณ์ รายงานพิเศษ ข้อมูลและบทความ สารพันคำถามเกี่ยวกับดาราศาสตร์ ปทานุกรมดาราศาสตร์ รวมภาพถ่ายท้องฟ้า หรือภาพถ่ายทางดาราศาสตร์

เว็บไซต์เกี่ยวกับดาราศาสตร์และอวกาศ มีห้องข่าวดาราศาสตร์ รวมวีดิโอเกี่ยวกับอวกาศและดาราศาสตร์ จาก Youtube เทคนิคและเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์ ศัพท์ดาราศาสตร์ เกมตอบคำถาม ภาพถ่ายอวกาศ

เว็บไซต์สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ข้อมูลความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ เกร็ดความรู้ทางด้านอวกาศ วงโคจรดาวเทียม การใช้เทคโนโลยีอวกาศ การนำร่อง โดยใช้ดาวเทียม ระบบวิศวกรรมดาวเทียม ข้อมูลดาวเทียม กฎหมายอวกาศ ภาวะโลกร้อน ระบบสุริยะ นักดาราศาสตร์เอกของโลก นักเทคโนโลยีอวกาศ รายงานการวิจัยและบทความวิจัย

เว็บไซต์โครงการเครือข่ายสารสนเทศดาราศาสตร์ สำหรับครูมีสารานุกรมดาราศาสตร์ออนไลน์ ดาวน์โหลดเนื้อหาบทเรียนและตัวอย่างกระบวนวิชา รู้จักกลุ่มดาวต่างๆ ตามฤดูกาล ปฏิทินดาราศาสตร์ เรื่องราวเกี่ยวกับดวงดาว ข่าวสาร/ข่าวกิจกรรมเกี่ยวกับดาราศาสตร์ เกมและ
บทเรียนออนไลน์

เว็บไซต์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร บริการสืบค้นข้อมูล แหล่งทุนการศึกษา วิจัย แบบเรียนออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต ข่าวประชาสัมพันธ์ และผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีงานวิจัยและพัฒนา ทุนวิจัยและการศึกษา สิทธิบัตร สารสนเทศวิเคราะห์ โครงการตามพระราชดำริฯ มีสาระความรู้และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจในส่วนคลังความรู้ เกมวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดเอกสารสิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่ของหน่วยงานต่างๆ ของ สวทช. 
ภาพกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ ของ สวทช.เว็บไซต์ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบริการห้องสมุดเสมือนสำหรับสืบค้นความรู้จากห้องสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกแห่งในเครือข่าย STKC ทางอินเทอร์เน็ต โดยสามารถสืบค้นหนังสือและวารสาร ทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งพิมพ์จากฐานข้อมูลวิชาการ
พร้อมบริการเอกสารฉบับเต็มที่มีในประเทศและจากทั่วโลก ในส่วนคลังความรู้มีสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยจัดเป็นหมวดวิชาไว้ ส่วนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่วนพิพิธภัณฑ์เสมือนซึ่งแหล่งรวบรวมความรู้ในลักษณะของ Virtual Reality บทเรียนออนไลน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต บริการออนไลน์ต่างๆ  ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี รวมเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร
ด้านพลังงาน ด้านสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม ด้านสุขภาพการแพทย์ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า ฯลฯ ที่เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดเผยแพร่สู่ชุมชน มีทำเนียบเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี โครงการที่เกี่ยวข้อง และสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เผยแพร่


เว็บไซต์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มีข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสามารถดาวน์โหลดเอกสารสัมมนาและใบความรู้ต่างๆ คลังข้อมูล ผลงานวิจัยของ วว. สิทธิบัตร ความเชี่ยวชาญ/ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมืออุปกรณ์ การบริการของ วว. บทความในบล็อกและสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


เว็บไซต์ศูนย์นาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล  เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากผลงานวิจัยและพัฒนาของศูนย์ สิ่งพิมพ์เผยแพร่ งานวิจัย บทความความรู้เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนาโนทั้งในและต่างประเทศเว็บไซต์ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพของนาโนเทคโนโลยี และเผยแพร่ความรู้ให้สังคม ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม และสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในประเทศ ให้พร้อมในการรับข่าวสารข้อมูลนาโนเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยในเว็บไซต์มีสาระความรู้เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี และผลงานวิจัยพัฒนา