เว็บไซต์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกอบด้วยห้องสมุดออนไลน์ ฐานข้อมูลสื่อ สาระน่ารู้ งานวิจัย นิตยสาร ข่าวสาร กิจกรรมเครือข่ายสถาบันการศึกษา สามารถใช้ค้นคว้าข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ได้หลากหลาย ตามสาระการเรียนรู้ทุกช่วงชั้น มีโปรแกรม Geometer’s Sketchpad (GSP)  เป็นโปรแกรมคณิตศาสตร์ที่ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพโปรแกรมหนึ่ง สามารถนำไป
ใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ได้หลายวิชา เช่น วิชาเรขาคณิต พีชคณิต ตรีโกณมิติ และแคลคูลัส เป็นต้น เรียนรู้กับE-book Learning Object และแนะนำเว็บไซต์ทางการศึกษา

เว็บไซต์เกี่ยวกับกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ครูผู้สอนสามารถนำไปปรับใช้ในการสอน บางกิจกรรมผู้พัฒนาได้สร้างสถานการณ์ที่เป็นปัญหา และให้นักเรียนแก้ปัญหาโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์


เป็นเว็บไซต์สำหรับครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา  ประกอบด้วยเนื้อหาหลักสูตร สาระการเรียนรู้ กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ สื่อการเรียนการสอน คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ข่าวที่น่าสนใจ ผลงานครู

เว็บไซต์สาขาเคมี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลักสูตร บทความเกี่ยวกับเคมีที่น่าสนใจ กิจกรรมเคมี สื่อประกอบกิจกรรมเคมี เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  ที่เป็นแหล่งความรู้เพิ่มเติม สื่อการเรียนการสอนเคมีด้วยโมเดลกระดาษ ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินผลงานของนักเรียนเว็บไซต์สาขาฟิสิกส์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ คู่มือ การวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร์ ข้อสอบแข่งขันฟิสิกส์
โอลิมปิกแห่งประเทศไทย สื่อการเรียนรู้ และเกร็ดความรู้ต่างๆ ด้านฟิสิกส์
เว็บไซต์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประกอบด้วยเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ สื่อการเรียนการสอน ข่าวสาร บทความ แบบฝึกหัด แบบทดสอบ คำศัพท์น่ารู้ต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนฟิสิกส์เว็บไซต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษามีข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ นิทรรศการวิทยาศาสตร์ กิจกรรมทางการศึกษา  เช่น การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ ค่ายวิทยาศาสตร์ การบรรยายสาธิต การแสดง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ บทความวิชาการทางด้านดาราศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา วิทยาศาสตร์ ไอซีที ข้อมูลเกี่ยวกับท้องฟ้าจำลองและลิงค์เว็บไซต์ เหมาะสำหรับใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  (อวพช.) มีสื่อออนไลน์ บทเรียนออนไลน์ นิทรรศการออนไลน์ ข่าว บทความ เกร็ดความรู้วิทยาศาสตร์  ศัพท์วิทยาศาสตร์ การทดลอง และข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การ
เว็บไซต์ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เป็นศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพผลงาน บทความ  หนังสือ งานวิจัยและพัฒนา ทุนวิจัย ทุนการศึกษา  ใช้ประกอบการเรียนรู้สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม และสาระที่ 8 ธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


เรียนรู้ระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์จากภาพเคลื่อนไหวเช่น ระบบหมุนเวียนในร่างกาย สารพันธุกรรม การแบ่งเซลส์ การแพร่ของสาร การย่อยอาหาร วิวัฒนาการ การขับถ่าย
ข้อต่อ กล้ามเนื้อ การเจริญเติบโต ระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัส ระบบสืบพันธุ์ ระบบทางเดินหายใจ ระบบโครงร่างของร่างกายเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญ เช่น ปะการัง หญ้าทะเล พะยูน เต่าทะเล โลมาและวาฬ สัตว์ทะเล หายาก ป่าชายเลน  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล ฐานข้อมูลขยะทะเล  เกาะในประเทศไทย ข่าว บทความที่น่าสนใจต่างๆเว็บไซต์กลุ่มรักษ์ผีเสื้อ ชมรมนักนิยมธรรมชาติ  รวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผีเสื้อและการดูผีเสื้อในประเทศไทย  กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Field Checklist ของผีเสื้อในประเทศไทย
เว็บไซต์สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับความรู้เรื่องนก เช่น ถิ่นอาศัยของนกในประเทศไทย เขตสัตวภูมิศาสตร์ของไทย การจำแนกกลุ่มและชนิดนก
เสียงร้อง พฤติกรรม โครงสร้างทางกายภาพของนก ความรู้  อุปกรณ์เกี่ยวกับการดูนก แหล่งดูนกที่น่าสนใจ งานอนุรักษ์ ข่าว บทความ กิจกรรม
เว็บไซต์สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับสมุนไพร ฐานข้อมูลสมุนไพร ข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมุนไพร พืชพิษ  ถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับพืชสมุนไพร เอกสารแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในรูปแบบการ์ตูน และสามารถดาวน์โหลดวารสารสมุนไพรได้เป็นเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ซึ่งให้บริหารข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโครงการของหน่วยงาน การให้บริการออนไลน์สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริการประชาชน ร้องเรียน ข้อมูลการขออนุญาต สาระความรู้เกี่ยวกับอาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์
วัตถุเสพติด วัตถุอันตราย


เว็บไซต์สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) แหล่งศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม มีข่าวสารเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน-พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ มนุษย์และสังคม อื่นๆ  นอกจากนี้ยังมีข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม และยังสามารถดาวน์โหลดเอกสารงานสัมมนา บทความ หนังสือ
คู่มือ จดหมายข่าวได้
เว็บไซต์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการแจ้งข่าวสารและกิจกรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายและแผนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการ ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ต่างๆ เช่น รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม วารสารธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย สรุปสถานการณ์คุณภาพ สิ่งแวดล้อมจากข่าวรายงานของโครงการต่างๆ และกระดานข่าว


เว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับข่าวสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ  บทความ ข้อมูลน่ารู้ นโยบาย และกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
เว็บไซต์โครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนานาชาติ (GLOBE) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียน ครู และชุมชน ทั่วโลก  สามารถพัฒนาศักยภาพในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะเข้าใจความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ของโลกและตระหนักถึงสภาพและปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นและระดับโลกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ในเว็บไซต์มีข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายโครงการ GLOBE  โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โครงการที่สำคัญ คู่มือครู ข้อมูลวิทยาศาสตร์พื้นฐานของ GLOBE จดหมายข่าวและบทความที่น่าสนใจ
เว็บไซต์ Infoterra Thailand ศูนย์รวมข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมระดับชาติ ซึ่งส่งเสริม ให้บริการและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อม  และข้อมูลบริการค้นหาทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนนำความรู้ไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม