http://www.teenpath.net/home.asp

เพศศึกษาเพื่อเยาวชน เป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา และการป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชนและสถานศึกษา ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนโลกเพื่อแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและมาลาเรีย (GFATM) และบริหารโครงการโดยองค์การแพธ (PATH) นอกจากนี้ยังมีฐานข้อมูลเรื่องเพศศึกษาที่ช่วยให้เข้าใจได้โดยง่าย และยังมีการพัฒนาข้อมูลของเครือข่ายการดำเนินงาน งานเพศศึกษาของโครงการ อีกทั้งยังมีองค์กรภาคี เครือข่ายร่วมด้วย อาทิ สถานศึกษา วิทยากรหลัก เพศศึกษา และครูเพศศึกษา เป็นต้น
http://www.familynetwork.or.th/home

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวเป็นองค์กร พัฒนาเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 เกิดจากการรวมกลุ่มของพ่อแม่กลุ่มหนึ่ง ที่ต้องการร่วมกันปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาเติบโตขึ้นเป็นมูลนิธิฯที่มี เป้าหมายกว้างขวางขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง มั่นคง ซึ่งมูลนิธิเครือข่าย
ครอบครัว มีบทบาทหน้าที่ในการประสานงานและสร้างความตระหนักในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เกิดขึ้นทั้งในบุคคล ชุมชน สังคม และโดยเฉพาะในหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยการนำเสนอรูปแบบกิจกรรมครอบครัวที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาสถาบันครอบครัวไทยให้เข้มแข็ง และรวมกลุ่มครอบครัวต่างๆ เข้าเป็นเครือข่ายเพื่อให้ความช่วยเหลือกันและกันและเรียกร้องต่อรองทวงสิทธิ์อันพึงมีของครอบครัวhttp://www.sat.or.th/th/main/Default.aspx

การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาและเสริมสร้างกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬามีการให้บริการด้านการกีฬา ด้านสถานที่ อุปกรณ์ ด้านวิชาการ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส่งเสริมกีฬา มีระบบช่วยเหลือแนะนำ และร่วมมือในการจัดและดำเนินการกีฬาสมัครเล่น  มีการสำรวจ จัดสร้าง และบูรณะสถานที่สำหรับกีฬาสมัครเล่น ติดต่อร่วมมือกับองค์การหรือสมาคมกีฬาสมัครเล่น ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนเสนอแนะแก่หน่วยราชการ
หรือองค์การของรัฐบาลในเรื่องกีฬาเพื่อปรับปรุงแก้ไขหรือชักจูงเร่งเร้าให้เกิดความนิยมในกีฬาอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังมีการสอดส่องและควบคุมการดำเนินกิจการกีฬาสมัครเล่น  เพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายแก่ผู้เล่นกีฬา หรือเกิดความเสียหายหรือเป็นภัยแก่ประเทศชาติด้วย


http://www.osrd.go.th/bsd/home/index.php

สำนักพัฒนาการกีฬาเป็นองค์กรผลักดันที่มุ่งสร้างสรรค์ พัฒนางานด้านการกีฬาสู่มาตรฐานสากล มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน มีการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการกีฬาทุกๆ ด้าน มีการดำเนินการประสานความร่วมมือทางด้านการกีฬาศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาและการดำเนินงานทางการกีฬา ดำเนินการด้านการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนของคนปกติ
และคนพิการ อีกทั้งยังจัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการกีฬา ส่งเสริมและอนุรักษ์การจัดกิจกรรมกีฬาพื้นบ้านและกีฬาไทยอีกด้วย
http://www2.sat.or.th/SportsLearning/intro.asp

Sports Learning เป็นเว็บไซต์ที่อธิบายเกี่ยวกับกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต่ประวัติของกีฬา กฎ กติกาและสนามในการแข่งขัน ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเลือกดูรายละเอียดได้ตามความสนใจ อีกทั้งยังช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับกีฬานั้นๆ ได้อย่างถูกต้องอีกด้วย
http://www.badmintonthai.com/main/index.php

แบดมินตันไทย เป็นเว็บไซต์ที่ประสานความคิดในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน โดยเปิดให้บริการพร้อมทั้งมีการปรับปรุงพัฒนาบริการต่างๆ บนเว็บไซต์ มุ่งเน้นให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเป็นแหล่งสื่อกลางข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ความรู้และบทความอันเป็นประโยชน์ทั้งทางด้านวิชาการ และเทคนิคการเล่นที่เป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามกติกาสากล
โดยอ้างอิงจากการศึกษา ค้นคว้า และจากการฝึกอบรม  เป็นเว็บไซต์ที่เคารพเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ให้ความสำคัญในเรื่องการปฏิบัติตนตามกฎหมายและส่งเสริมคุณธรรมอันดีงาม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีกับเยาวชน และผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างเสริมมิตรภาพที่ดีระหว่างเพื่อนนักแบดมินตันทุกกลุ่ม ทุกชมรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เป็นที่กว้างขวาง ปัจจุบันมีเพื่อนนักแบดมินตันที่ให้ความสนใจสมัครสมาชิกลงทะเบียนเป็นจำนวนมากจากทุกสาขาอาชีพ ทั้งในและต่างประเทศ


http://www.hathayogachiangmai.com/

โยคะ เป็นการออกกำลังกายชนิดหนึ่ง เป็นการฝึกเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ เป็นการเตรียมกายใจให้พร้อมเพื่อเสริมสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ ในการฝึกโยคะผู้ฝึกโยคะทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อให้สามารถป้องกันรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ  การที่มีสมดุลภายในร่างกายและจิตใจที่ดีจะมิให้บังเกิดโรคได้  นอกจากนี้โยคะยังเป็นการสร้างความสมดุลของร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยรวมให้เป็นหนึ่งเดียวซึ่งการฝึก
โยคะจะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การออกกำลังกายหรือการฝึกท่าโยคะ การหายใจหรือลมปราณ การทำสมาธิ โดยการฝึกท่าโยคะจะกระตุ้นอวัยวะและต่อมต่างๆ ในร่างกายให้ทำงานดีขึ้น สุขภาพจึงดีขึ้น ส่วน Pilates (อ่านว่าพี-ลาห์-ตีส) คือรูปแบบการออกกำลังกายที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของโครงสร้างภายในร่างกาย รวมทั้งท่วงท่า และเป็นการออกกำลังกายเพื่อสร้างความฟิตด้วยhttp://www.pgathailand.com/scripts/default.asp

สมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่มีการส่งเสริมบุคลากรกีฬากอล์ฟอาชีพในทุกด้าน โดยแต่เดิมนั้น สมาคมมีสมาชิกประเภทเดียวเท่านั้น คือ นักกอล์ฟแข่งขันอาชีพ แต่ในปัจจุบัน สมาคมมีสมาชิกครอบคลุมวงการกอล์ฟอาชีพทุกด้าน ได้แก่ ผู้ฝึกสอนกอล์ฟอาชีพ ผู้ตัดสินกอล์ฟอาชีพ แคดดี้อาชีพ ผู้จัดการแข่งขัน ผู้ทำงานในสนามกอล์ฟ นักกอล์ฟอาชีพ   ต่างชาติ เป็นต้น สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพนักกอล์ฟอาชีพ โดยมุ่งเน้นให้นักกอล์ฟอาชีพไทยทั้งชายหญิง และอาวุโส สามารถเข้าสู่การแข่งขันระดับโลก นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ เพิ่มจำนวนนักกอล์ฟแข่งขันอาชีพ นักกอล์ฟอาชีพประเภทผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินกอล์ฟอาชีพ ผู้จัดการแข่งขันอาชีพ แคดดี้อาชีพ และเผยแพร่กฎ ข้อบังคับและมารยาทของการเล่นกีฬากอล์ฟ ซึ่งรับรอง โดย อาร์แอนด์เอ รูล์ ลิมิเต็ด จัดให้มีการฝึกสอนการเล่นกอล์ฟให้ถูกต้องตามกฎ ข้อบังคับ ด้วยความรู้และประสบการณ์ของนักกอล์ฟอาชีพ และยังมีการร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย สนามกอล์ฟ สื่อมวลชน ผู้จำหน่ายอุปกรณ์กอล์ฟ และหน่วยงานอื่นในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนากีฬากอล์ฟอาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและร่วมมือโดยใกล้ชิดกับสมาคมกอล์ฟอาชีพของประเทศต่างๆ อันจะนำประโยชน์มาสู่ประเทศชาติโดยส่วนรวมhttp://www.dmh.go.th/intranet/

กรมสุขภาพจิตเป็นองค์กรมาตรฐานการพัฒนางานสุขภาพจิต (ด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู) เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตของประเทศและเป็นศูนย์กลางประสานงานความร่วมมือทางวิชาการสุขภาพจิตในเอเชีย และมีการพัฒนา
องค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์บ้านเมืองทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง และสภาพแวดล้อม ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
http://www.anamai.moph.go.th

กรมอนามัย มีภารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ  และการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีรวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชน  รวมตลอดถึงการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพโดยถ้วนหน้า


http://www.moph.go.th/index.php

กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรที่มีการจัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมในทุกระดับ และสนับสนุนให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมสุขภาพที่ดีอีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ ทรัพยากร และองค์ความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ  โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  นอกจากนี้ยังเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหาร วิชาการ บริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่เป็นธรรม ครอบคลุม
มีมาตรฐาน เพื่อช่วยให้คนไทยสุขภาพดีถ้วนหน้า


http://www.aidsthai.org/

กลุ่มโรคเอดส์ เป็นองค์กรนำด้านวิชาการ และเทคโนโลยีในการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในระดับชาติและนานาชาติ มีหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี ประสานสนับสนุนเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
เอดส์ และยังพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและระหว่างประเทศ ตลอดจนพัฒนามาตรฐาน แนวทาง และคู่มือการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ร่วมกับเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและระหว่าง
ประเทศ และยังจัดบริการให้หน่วยงานลูกค้าและประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์


http://www.bangkokhealth.com/

Bangkokhealth.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลด้านสุขภาพ ที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเกี่ยวกับสุขภาพ สำหรับประชาชนทั่วไป โดยเน้นความถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้ รวมทั้งการให้บริการ ถาม-ตอบปัญหาด้านสุขภาพฟรี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่างๆ  ซึ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาลกรุงเทพ ซึ่งปัญหาทุกปัญหาจะถูกคัดกรองส่งผ่านไปยังผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ซึ่งจะสามารถให้รายละเอียดแก่ผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดีhttp://www.tncathai.org/index.html

คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับเอดส์ เพื่อการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาเอดส์ บทบาทที่สำคัญอีกประการหนึ่งนอกจากการเชื่อมประสานงานภาคประชาสังคมแล้ว คือการดำเนินงานควบคู่กับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาเอดส์ รวมถึงการเชื่อมโยงความร่วมมือเชิงมหภาคในภาพรวมนโยบายด้านเอดส์ของทั้งประเทศ วัตถุประสงค์หลักขององค์การ คือ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรเสริม กพอ. ในแต่ละภาค  รวมถึงขยายขอบเขต ความร่วมมือระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนในภาคอื่นๆ และเพื่อสนับสนุนและทำงานร่วมกับ
เครือข่ายผู้ติดเชื้อในการผลักดันนโยบายเรื่องมาตรฐานการรักษา และการเข้าถึงบริการ ตลอดจนเพื่อประสานความร่วมมือในการทำงานป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ร่วมกับภาครัฐ


http://www.thaiclinic.com/index.html 

Thai Clinic ประกอบด้วยข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งรวบรวมเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับการแพทย์ที่น่าสนใจ และมีเกร็ดความรู้เพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังมี
ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพ โดยแพทย์และทันตแพทย์เฉพาะทางอีกด้วย


http://www.healthnet.in.th/

เครือข่ายสุขภาพเพื่อประชาชน Health Tips มีข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้านต่างๆ ตั้งแต่หัวจรดเท้า และบอกถึงวิธีการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ ตลอดจนการบอกเล่าเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอย่างถ้วนหน้าให้เข้าใจได้โดยง่ายดาย