มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีบทบาทต่อการพัฒนาสาธารณสุข  โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ ส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริโภค  และองค์กรผู้บริโภคต่างๆ ได้มีส่วนในการคุ้มครองผู้บริโภค  และวัตถุประสงค์สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ส่งเสริมการศึกษา วิจัยและเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค  เพราะการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือ
การที่ผู้บริโภคคุ้มครองดูแลตัวเองได้ ดังนั้นข้อมูลความรู้ต่างๆ  ที่จะช่วยให้ผู้บริโภค “ฉลาดและเท่าทันต่อสถานการณ์ปัญหาในสังคมบริโภคนิยม” จึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภคบ้านแสนรัก เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอเรื่องราวในแวดวงการออกแบบและเสนอสาระดีๆ เกี่ยวกับงานตกแต่งนำเสนอ  VTR แนะนำและสนทนากับนักออกแบบหรือผู้ประกอบการ เป็น Life Style ทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนนำเสนอสาระดีๆ เกี่ยวกับงานตกแต่งการตอบปัญหาทุกประเด็นทุกปัญหาของการตกแต่ง ก่อสร้าง และหยิน-หยาง ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของเว็บไซต์ คือ 
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์  เรื่องการออกแบบตกแต่งภายในและการออกแบบอาคารพักอาศัย นำเสนอความรู้ประสบการณ์ และทางเลือกที่ดีแก่ผู้ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่พักอาศัยของตนเองให้เป็น “บ้านแสนรัก” กระตุ้นให้สังคมปัจจุบันและผู้มีอาชีพทางด้านการออกแบบมัณฑนากรและสถาปนิก ได้ทำงานประสานกัน  ด้วยความเข้าใจอันดีต่อกัน นอกจากนี้ยังมีการปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจถึงอารมณ์สุนทรีย์กับงานออกแบบ
และสร้างโอกาสแนวคิดสร้างสรรค์ให้กับสังคมไทยอีกด้วยเนคเทค เป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนาประเทศไทย ภารกิจหลักของเนคเทค ได้แก่ การให้ทุน
สนับสนุนการวิจัยในภาครัฐ การดำเนินการวิจัยเองเพื่อเร่งให้ผลงานวิจัยเกิดผลจริงในภาคอุตสาหกรรม และการให้บริการ  เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม เป็นต้น

SourceCode.in.th มีการนำเสนอ Article ซึ่งจะรวบรวมเผยแพร่บทความ เทคนิคต่างๆ ในการเขียนโปรแกรม และ Links รวบรวมลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม และยังมีบริการ BookOnline ด้วย นอกจากนั้นยังมีบริการจำหน่ายแผ่น Linux ให้กับผู้ที่สนใจด้วย และ
ยังเป็นแหล่งรวมเพื่อนๆ ที่รับพัฒนางานทางด้านเว็บและprogramming อื่นๆ ด้วยกัน


vbthailand.com เป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมด้วย Visual Basic การเขียนโปรแกรมเพื่อ Interface Hardware ด้วย Visual Basic ผ่าน Parallel Port, Serial Port, Game Port การใช้งานพอร์ตต่างๆ ที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมอุปกรณ์ภายนอก เทคนิคต่างๆ ในการเขียนโปรแกรม การใช้งานฟังก์ชัน API การใช้คอนโทรลสำเร็จรูปพื้นฐาน Microcontroller การเขียนโปรแกรมติดต่อกับ Microcontroller ด้วย Visual Basic

Thaigraph เป็นแหล่งที่มีการรวมสุดยอดกลยุทธ์ เทคนิคการใช้ Photoshop แบบฉบับไทยกราฟที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน ด้วยประสบการณ์การทำกราฟิกและเว็บไซต์มาเกือบเป็นเวลา 10 ปี นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดเป็น VDO CD EXE มีทั้งภาพและเสียง สามารถใช้ประกอบการเรียนรู้จากเว็บไซต์ได้ และบางเทคนิคหาไม่ได้จากเว็บไซต์  มีความละเอียดและสอนให้คิดในการออกแบบมิได้ สอนการใช้โปรแกรมและสอนให้ใช้ทักษะทางด้านพื้นฐานโปรแกรมมาสร้างสรรค์กราฟิกหลากหลายรูปแบบ หลากหลายแนว  จุดประกายปัญญาให้แก่ท่าน สามารถเข้าใจถึงการออกแบบกราฟิก ถ่ายทอดให้ความรู้อย่างแท้จริง แบบฉบับไทยกราฟ

HardcoreGraphic เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเพื่อนำเสนอข่าวสารแวดวงออกแบบกราฟิกดีไซน์หลายๆ แขนง รวมถึงบทความต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบทความสอนบทความสัมภาษณ์  มีเว็บบอร์ดเพื่อให้ทุกท่านเข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุย ตอบปัญหากันตามสบาย รวมไปถึงผลงานจากทางบ้านที่ส่งเข้ามาโชว์  ปัจจุบันเปิดดำเนินการมาแล้วประมาณ 6 ปีด้วยกัน


DwThai.Com เป็นเว็บไซต์ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ โดยมุ่งเน้นที่การใช้งานโปรแกรม Macromedia Dreamweaver เป็นหลักในการอธิบายวิธีการพัฒนาเว็บไซต์
ในรูปแบบต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้งานโปรแกรม Dreamweaver ให้แก่ผู้ที่สนใจ และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และความเข้าใจในการจัดทำ website นอกจากนี้
ยังเป็นจุดรวมของผู้ที่รักการใช้งานโปรแกรม Dreamweaver เข้ามาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันอีกด้วย
Excelexperttraining มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ Excel เขียนขึ้นโดยมุ่งหวังให้ผู้ที่มีพื้นความรู้ Excel อยู่แล้ว สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ของ Excel สร้างประโยชน์ได้อย่างเต็มกำลัง ทั้งของตัวคุณเองและเต็มพิกัด  ตามข้อจำกัดของ Excel หรือแม้แต่ทำให้เกินกว่าขีดจำกัดที่ไม่น่า
จะเป็นไปได้ โดยมีการนำเสนอความรู้ที่จำเป็นในชีวิตการทำงาน นับตั้งแต่วิธีที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นมืออาชีพ วิธีเลือกใช้คำสั่งต่างๆ ร่วมกัน เพื่อสร้างงานตามความต้องการของธุรกิจ วิธีใช้ Excel ร่วมกันภายในองค์กร เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการใช้งาน และสร้างประโยชน์ในการ
บริหารงานเทคนิคต่างๆ ที่นำเสนอนี้ เป็นเสมือนหัวใจของ Excel ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับ Excel ได้ทุกรุ่น ไม่ว่าจะเป็น Excel รุ่นใด ไม่ขึ้นกับว่า Excel รุ่นใหม่จะทำงานได้เหนือกว่า Excel รุ่นเดิมเพียงใด ยิ่ง Excel มีความสามารถมากขึ้นเท่าใด มนุษย์จะต้องขวนขวายหาทาง
ใช้สมองของตนมากขึ้น ฉลาดใช้ Excel ในงานธุรกิจอย่างมืออาชีพ จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ การตัดสินใจเลือกใช้คำสั่งต่างๆ ร่วมกันในงานหนึ่งๆ นั้น เป็นศิลปะที่ไร้เขตแดน สามารถดัดแปลง ผสมผสานให้เหมาะสมได้หลายวิธี ซึ่งจะทำให้ใช้ Excel สร้างประโยชน์ได้มากขึ้นEasyhome in Thailand ก่อกำเนิดมาตั้งแต่วันที่  3 กรกฎาคม 2541 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วๆ ไป คนรักการสร้างบ้าน (website) บนอินเทอร์เน็ต แหล่งความรู้ล้วนมีมากมายไม่มีที่สิ้นสุดในโลกไซเบอร์ ที่นี่เป็นเพียงหนึ่งในนับจำนวนล้านเว็บไซต์
ที่อาจช่วยคุณได้ เว็บไซต์นี้ยังมีเรื่องราวของเกร็ดความรู้เด็ดๆ ในการใช้งานคอมพิวเตอร์จากเพื่อนฝูงในวงการ (ที่เสนอแนะกันมา) จากกระทู้ในเว็บบอร์ดหลายแห่ง อาทิ Pantip.Com
จากเว็บไซต์ต่างประเทศที่พบเห็น เทคนิคการใช้งานโปรแกรมต่างๆ และแนะนำโปรแกรมที่น่าสนใจไว้ข้างกายคุณมากมาย ทุกๆ โปรแกรมที่แนะนำ ได้ผ่านการทดลองใช้งานจริงมาแล้ว
และยังเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนผู้ใช้งาน และสนับสนุนส่งเสริมให้มีการนำไปใช้งาน ไปใช้สอนในโรงเรียนและสถานศึกษาอย่างกว้างขวางอีกด้วยThaicleannet.com โครงการอินเทอร์เน็ตสีขาวเพื่อเยาวชน เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนให้มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธีสำหรับเยาวชน และสร้างจรรยาบรรณที่ดีเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพเว็บมาสเตอร์ การเผยแพร่ความรู้และการพัฒนาเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูล (Resource Center) ด้านภัยอินเทอร์เน็ตและการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี มีการสร้างเครือข่าย (Network) ระหว่างผู้ที่มีส่วนใกล้ชิดและ
มีอิทธิพลต่อเยาวชน ได้แก่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ นักสื่อสารมวลชน ศิลปิน ดารา ดีเจ เว็บมาสเตอร์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการจัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวม “ความรู้” ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมาย นำไปใช้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนได้อย่างถูกต้อง และเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตที่รวบรวมความรู้ไว้ได้อย่างดี มีการจัดหมวดหมู่และออกแบบหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) ที่ใช้ง่าย จะทำให้การสืบค้นความรู้เป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วในที่เดียว (One Stop Shopping)  ทำให้ความรู้นั้นสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย มีภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่าย เพื่อสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศสำหรับการพัฒนาประเทศ
อีกทั้งยังให้บริการเครือข่ายเฉพาะเพื่อการศึกษาและการวิจัยแก่ภาครัฐและภาคการศึกษา ซึ่งเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ให้เกิดความเสมอภาคและทั่วถึงในระดับสังคม การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีเครือข่าย ได้ให้ความสำคัญกับการนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อช่วยในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาเครือข่ายเฉพาะเพื่อการศึกษาและการวิจัย การพัฒนาเครือข่ายเพื่อทดสอบเครือข่ายยุคใหม่เพื่อการพัฒนาประเทศ  ตลอดจนการส่งเสริมและผลักดันด้านนโยบายเครือข่ายระดับประเทศ โดยอาศัยความร่วมมือกับพันธมิตรเครือข่ายกับหน่วยงานการศึกษาและวิจัยด้านเทคโนโลยีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองออนไลน์ เป็นเว็บไซต์ที่เน้นการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ โดยการศึกษาวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการผลักดันกิจกรรมอินเทอร์เน็ตปลอดภัย และสร้างสรรค์ในโรงเรียน เน้นการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง และเด็กทั้งสามฝ่าย เนื่องจากทุกคนย่อมมีประสบการณ์ตรงที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ โดยเฉพาะผู้ปกครองนั้น เชื่อว่าจะเป็นตัวจักรสำคัญในการผลักดันกิจกรรมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยและสร้างสรรค์ในโรงเรียนที่บ้าน และสามารถถ่ายทอด เชื่อมโยงไปยังผู้ปกครองกลุ่มอื่น
โรงเรียนอื่นๆ ต่อไปได้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความตระหนักเรื่องการออนไลน์อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้แก่สังคม เผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง ชี้ให้เห็นทั้งด้านคุณและโทษ และลดช่องว่างด้านเทคโนโลยีระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก ให้พูดคุยสื่อสารดูแลแนะนำกันได้ นอกจากนี้ยังสร้างโรงเรียนต้นแบบการใช้อินเทอร์เน็ตปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อนำไปขยายผลต่อยังโรงเรียนใกล้เคียงและสร้างแนวทางสำหรับหลักสูตร “อินเทอร์เน็ต ปลอดภัยและสร้างสรรค์” และสื่อการเรียนรู้อื่นๆ เพื่อการเผยแพร่สู่สังคม ตลอดจนสร้างเครือข่ายผู้ปกครองออนไลน์ มีกลุ่มแกนนำที่ร่วมทำกิจกรรม ผลักดันให้กลุ่มเข้มแข็ง สามารถพัฒนาเป็นรูปแบบที่ถาวร เครือข่ายกว้างขวางครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศได้ เป็นต้น
ThaiWBI เป็นเว็บไซต์ที่มุ่งพัฒนาระบบการเรียนการสอน การฝึกอบรม ในรูปแบบ E-Learning โดยใช้ Web based instruction เป็นเครื่องมือ (Tool) หรือเรียกกันว่า WBI ซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์การเรียนการสอนในห้องเรียน เป็นลักษณะ Virtual Classroom กลุ่มเป้าหมาย
ของ ThaiWBI คือ นิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาในสถาบัน เพื่อการเรียนการสอน ผู้ที่เริ่มต้นศึกษา Internet และผู้ที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมทั่วไป


เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทางด้านไอซีที  ส่วนมากเป็นบทความที่ Webmaster เขียนลงในนิตยสารต่างๆ และเคยพิมพ์เผยแพร่แล้ว ในการนำเสนอนั้นเป็นการนำเสนอสาระสำคัญอย่างย่อๆ ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ท่านที่สนใจได้ทราบ
การเขียนจะมีลักษณะเบาๆ ไม่ได้เป็นเชิงวิชาการ แต่มีความพยายามรวมสาระให้ไว้อย่าง
ครบถ้วน

LearnSquare คือ ระบบ e-Learning ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย ทุกที่ ทุกเวลา ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียทั้งบทความ ภาพ เสียง หรือวีดิโอ ที่สามารถโต้ตอบได้เสมือนการเรียนในห้องเรียนปกติ ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กว้างมากขึ้น และมีมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ LearnSquare ยังเป็นระบบ Opensource ที่สามารถดาวน์โหลดนำไปใช้งานได้ฟรี
ภายใต้เงื่อนไข GPL ที่สนับสนุนการทำงานบนระบบปฏิบัติการWindows และ Linux สามารถใช้งานง่ายและสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดตามแนวทางของโอเพ่นซอร์ส และยังมีระบบ
สนับสนุนการทำงานมากมาย เช่น ระบบการสมัครเรียน ระบบการลงทะเบียน ระบบการจัดการหลักสูตร ระบบการจัดตารางสอน เป็นต้นปลาวาฬ บราวเซอร์ (Plawan Browser) กำเนิดขึ้นด้วยทีมงานคนไทย ที่สนับสนุนและห่วงใย ให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตชาวไทยสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
ด้วยความสามารถในการใช้งานที่เหมาะกับคนไทย โดยยึดหลักการที่ใช้ง่ายภาษาไทย และความสามารถต่างๆ ภายใต้ความห่วงใยต่อเยาวชน และช่วยเหลือผู้ใช้งาน อาทิเช่น มีระบบ
แปลภาษาอังกฤษ-ไทยในตัว เพื่อช่วยความเข้าใจด้านภาษาในการท่องเว็บไซต์ต่างๆ และระบบป้องกันเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน เสมือนตัวแทนแห่งความห่วงใยจากผู้ปกครอง
หน่วยงาน หรือทุกฝ่ายในการเข้าถึงข้อมูลอันเป็นสาระประโยชน์ต่อผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตชาวไทยอย่างแท้จริง ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ส่งเสริมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนไทยและผู้เริ่มต้นอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนเด็กและเยาวชนในด้านการเรียนรู้จากการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี และปลอดภัยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546 โดยกลุ่มคนที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยุคบุกเบิกของไทย 
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นสื่อกลาง ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในชนบท ชุมชน และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถเรียนรู้ คุ้นเคย และสามารถใช้เทคโนโลยีชนิดนี้ ยกระดับความเป็นอยู่ของสังคมไทยให้ดีขึ้น


ไอที-ไกด์ดอทคอม เป็นแหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เนื่องจากพบว่าอินเตอร์เน็ตเริ่มนิยมแพร่หลายมากยิ่งขึ้น และพบว่าคนไทยส่วนใหญ่เริ่มสนใจการทำเว็บ  จึงได้เพิ่มหัวข้อ
เกี่ยวกับการสร้างเว็บด้วยภาษา HTMLกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมเครือข่าย จัดฝึกอบรม และทดสอบฝีมือแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานสากล มีภารกิจหลักทางด้านการจัดหางาน การคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งการฝึกอาชีพ ซึ่งจะส่งผลทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นจากการ
มีทักษะฝีมือ มีงานทำ และมีรายได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้มีการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ซึ่งเป็นการฝึกอาชีพให้แก่แรงงานใหม่เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในขั้นพื้นฐานของสาขาอาชีพต่างๆ ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ เพื่อเตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงานและให้มีความพร้อมที่จะทำงานในฐานะแรงงานฝีมืออีกด้วย
กองส่งเสริมการมีงานทำ เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำข้อมูลลักษณะงานอาชีพจากสถานประกอบการต่างๆ เพื่อนำไปวิเคราะห์ กำหนดนิยามอาชีพ และกำหนดรหัสอาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์และโครงสร้างตามอย่างการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพสากลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(International Standard Classification of Occupations : ISCO) ซึ่งรวมถึงงานจัดหางาน งานแนะแนวอาชีพ และงานคุ้มครองแรงงานแล้ว หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บสถิติเกี่ยวกับแรงงานในด้านต่างๆ เพื่อนำผลไปใช้ในการวางแผนด้านต่างๆ เช่น การวางแผนกำลังคน การศึกษา
การฝึกอบรม และการกำหนดค่าจ้าง เป็นต้นIndesignthai.com เป็นเว็บไซต์ที่เผยแพร่การใช้งาน  Adobe InDesign และ Adobe InCopy ให้กับผู้ใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้ได้รับการเรียนรู้ การใช้งาน และได้รับทราบข้อมูลล่าสุด ในแวดวงการทำสิ่งพิมพ์ การทำงาน Cross Media Publishing อย่างถูกต้องมากที่สุด