ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน สพม.8

  จังหวัดราชบุรี 

ที่

โรงเรียน

ศูนย์วิชาการกลุ่มสาระฯ

(ศูนย์ฯ สมป.จังหวัด)

ศูนย์พัฒนา
การเรียนการสอน

(ศูนย์โรงเรียนในฝัน)

 

1

 

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

 

ภาษาไทย

 

-

2

ราชโบริกานุเคราะห์

คณิตศาสตร์,ต่างประเทศ

-

3

รัฐราษฎร์อุปถัมภ์

-

คณิตศาสตร์

4

ปากท่อพิทยาคม

พลานามัย

วิทยาศาสตร์,ศิลปศึกษา

5

คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

การงานอาชีพ

ICT

6

สวนผึ้งวิทยา

-

สังคมศึกษา

7

โสภณศิริราษฎร์

-

พลานามัย

8

รัตนราษฎร์บำรุง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

-

9

กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

-

ภาษาไทย, ICT

10

โพธาวัฒนาเสนี

ศิลปศึกษา

-

11

ช่องพรานวิทยา

-

การงานอาชีพ

12

สายธรรมจันทร์

สังคมศึกษา

-

13

บางแพปฐมพิทยาคม

วิทยาศาสตร์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน