นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
รับผิดชอบกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
                                                               Mobile    085-4286554
                                                               e-Mail     tana2504@hotmail.co.th  
                                                                              2504.tanawan.2504@gmail.com
                                                               Website  https://sites.google.com/site/rongtanawan                                                

  
นายดำรัส อินจันทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ                      ผู้อำนวยการกลุ่ม 
Mobile 086-8145945 
e-Mail damrat9459@gmail.com
 
  นายสมพงษ์  ตำนานทอง
  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
  Mobile 089-1192412
  e-Mail  sompongt9@gmail.com
   ปฏิทินปฏิบัติงาน
   
 
   นางกันยารัตน์ รัตนชงค์ 
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   Mobile 087-1702283
   e-Mail  kanyaratr7@gmail.com
   ปฏิทินปฏิบัติงาน 
   
   
 
   นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   Mobile 092-8757830 
   e-Mail  naipagorn@hotmail.com
   ปฏิทินปฏิบัติงาน
  

  
 
   นางสาวอารีย์  ทิมเมือง
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
   Mobile 086-0222276
   e-Mail
  arenajung@gmail.com
   ปฏิทินปฏิบัติงาน
   Website 
 
   นางศุภร  เสาวัง
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   Mobile 089-8369409
   e-Mail
 Soawung.noinoi.Suporn1
            @gmail.com
   ปฏิทินปฏิบัติงาน

   

 
                       นายขนาน ชิตณรงค์ 
              ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
        รองผู้อำนวยการกลุ่ม 
                  Mobile  087-7111834 
   e-Mail   krunan2500@gmail.com
  
  
   
   
   นางสุภาพ  สิทธิสังข์
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   Mobile 081-8581015
   e-Mail
  noisuparp@gmail.com
   ปฏิทินปฏิบัติงาน

  
 
    นายกสิณ  พงษ์พิทักษ์
    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
    Mobile  086-3875630
    e-Mail   kasin2498@gmail.com
    ปฏิทินปฏิบัติงาน
 
    นางสาวสายใจ  บริสุทธิ์
    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
    Mobile  089-9152945
    e-Mail
   sayjai505@gmail.com
    ปฏิทินปฏิบัติงาน
  
 
   นางสาวดวงแข  จงเจริญ

   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   Mobile 081-0066619
   e-Mail
  duang53@hotmail.com
   ปฏิทินปฏิบัติงาน

 

 นางสุวิไล  จันทร์สนอง
  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  Mobile 081-8576805
  e-Mail
 suvilaisup20@gmail.com
  ปฏิทินปฏิบัติงาน