เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพฐ. ปี 2554      http://sportact.obec.go.th/ 

1.   กลุ่มสาระปฐมวัย จำนวน 3 กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมย่อย
2.   กลุ่มสาระภาษาไทย จำนวน 6 กิจกรรมหลัก 18 กิจกรรมย่อย
3.  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จำนวน 4 กิจกรรมหลัก 14 กิจกรรมย่อย
4.  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 กิจกรรมหลัก 15 กิจกรรมย่อย
5.  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ จำนวน 8 กิจกรรมหลัก 24 กิจกรรมย่อย
6.  กลุ่มสาระสุขศึกษา-พละศึกษา จำนวน 3 กิจกรรมหลัก 8 กิจกรรมย่อย
7.  กลุ่มสาระศิลปะ จำนวน 20 กิจกรรมหลัก 87 กิจกรรมย่อย
8.  กลุ่มสาระการงานอาชีพ จำนวน 9 กิจกรรมหลัก 27 กิจกรรมย่อย
9.  คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 กิจกรรมหลัก 17 กิจกรรมย่อย
     หุ่นยนต์ จำนวน 4 กิจกรรมหลัก 13 กิจกรรมย่อย
10. กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จำนวน 8 กิจกรรมหลัก 21 กิจกรรมย่อย
11. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 4 กิจกรรมหลัก 10 กิจกรรมย่อย

รวม 87 กิจกรรมหลัก 257 กิจกรรมย่อย

ดู & ดาวน์โหลดได้จากไฟล์แนบด้านล่าง
Ċ
นายสุโขทัย ทองกลม,
30 ม.ค. 2560 00:25
Ċ
นายสุโขทัย ทองกลม,
30 ม.ค. 2560 00:25
Ċ
นายสุโขทัย ทองกลม,
30 ม.ค. 2560 00:25
Ċ
นายสุโขทัย ทองกลม,
30 ม.ค. 2560 00:25
Comments