บัญชีรายชื่อผู้เข้าประชุมปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ : Google Site 
รุ่นที่ 1 จังหวัดราชบุรี จำนวน 30 คน 
วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

ที่

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

กลุ่มสาระ

โทรศัพท์

1

นางประภานิช  บุนนาค

วัดสันติการามฯ

การงานอาชีพฯ

086-8496131

2

นางสุปรีญา  สุภาพ

วัดสันติการามฯ

สังคมศึกษาฯ

089-0208206  

3

นายเจษฎา  เมฆะสุวรรณโรจน์

สวนผึ้งวิทยา

รองผู้อำนวยการ

086-5476220

4

นายอาทิตย์   พะจี

สวนผึ้งวิทยา

ศูนย์คอมฯ

083-0611589

5

น.ส.ไปรมา  ธรรมกิจวัฒน์

สวนผึ้งวิทยา

การงานอาชีพ

086-1699064

6

น.ส.ศิริกุล  พิทักษ์รักชาติ

รัตนราษฎร์ฯ

คณิตศาสตร์

087-1585943

7

น.ส.อินทิรา  สังข์อุดม

รัตนราษฎร์ฯ

คณิตศาสตร์

089-5056139

8

นางอัฏฐพร  รัตนอุดม

คุรุราษฎร์ฯ

การงานอาชีพฯ

087-0952108

9

น.ส.ศิริวรรณ  บุญมา

คุรุราษฎร์ฯ   

การงานอาชีพฯ

089–7428918 

10

นางพรพรรณ  สุจิตต์มาลี

ปากท่อฯ 

ภาษาไทย

086-5513296

11

นางวิชญา  พุ่มพวง

ปากท่อฯ 

ภาษาต่างประเทศ

089-5462546

12

นางสายสมร   ภูละมุล

ท่ามะขามวิทยา

คณิตศาสตร์

089-5161599

13

นางจารุณี  อนันตริยกุล

ราชโบริกาฯ

การงานอาชีพฯ

086-3481818

14

นางนิกุล  ใจดี

ราชโบริกาฯ

การงานอาชีพฯ

085-3442501

15

นางวันดี  เดชอัมพร

มัธยมวัดดอนตูม

คณิตศาสตร์

086-1686994

16

นายบัญญัติ  ธรรมจง

มัธยมวัดดอนตูม

สังคมศึกษาฯ

089-0112165

17

นายชูชีพ  สายเย็น

มัธยมวัดดอนตูม

วิทยาศาสตร์

089-9165266

18

จสอ.มงคล  มาระเนตร์

มัธยมวัดดอนตูม

การงานอาชีพฯ

086-8023637

19

นายอารมณ์  อินทรประเสริฐ

มัธยมวัดดอนตูม

ศิลปะ

084-4480529

20

น.ส.วัฒนศิริ  ชมหมู่

ช่องพรานวิทยา

คณิตศาสตร์

0813650277

21

น.ส.เดือนเพ็ญ  ครือเครือ

ช่องพรานวิทยา

การงานอาชีพฯ

085-2604282

22

น.ส.ปราณี  มะหิงษา

ช่องพรานวิทยา

การงานอาชีพฯ

084-4522698

23

นางชนัญชิดา  พลายแดง

หนองปลาหมอฯ

การงานอาชีพฯ

085-2976987

24

นายนภดล  แสงสิน

หนองปลาหมอฯ

การงานอาชีพฯ

091-0042491

25

นายวีระพงษ์  ธูปบูชา

บ้านคาวิทยา

การงานอาชีพฯ

087-4482814

26

น.ส.ณภาภัช  ปลื้มบำเรอ

บ้านคาวิทยา

การงานอาชีพฯ

080-9594145

27

น.ส.จารุวรรณ  วิจิตรวงศ์วาน

บรมราชินีนาถฯ

วิทยาศาสตร์

084-3947161

28

น.ส.วันทกานต์  พรศรีทอง

บรมราชินีนาถฯ

สังคมศึกษาฯ

089-8006883

29

น.ส.ปรารถนา วิริยธรรมเจริญ

บรมราชินีนาถฯ

คณิตศาสตร์

081-8805010

30

นางสาวสุนันทา เพ็งมี

ประสาทรัฐฯ

คณิตศาสตร์

089-4107497บัญชีรายชื่อผู้เข้าประชุมปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ : Google Site 
รุ่นที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 29 คน 
วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ที่

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

กลุ่มสาระ

โทรศัพท์

1

นางจีรภา  สังข์ไทย

ห้วยกระเจาฯ

ภาษาไทย

089-9858355

2

น.ส.ญดา  ลือสัตย์

ห้วยกระเจาฯ

วิทยาศาสตร์

084-5277289

3

น.ส.เบญจวรรณ  ธาดาธนบดี

ห้วยกระเจาฯ

วิทยาศาสตร์

084-1531548

4

น.ส.นิชนันท์  ชวนชื่น

หนองตากยาฯ

คณิตศาสตร์

081-4458608

5

นางเสาวนีย์  คูณทา

นิวิฐราษฎร์ฯ

การงานอาชีพฯ

086-1655590

6

นางปริชาติ  พงษ์อัคคศิรา

นิวิฐราษฎร์ฯ

วิทยาศาสตร์

081-9419649

7

น.ส.พิณกาญจน์  อรรถอนันต์

กาญจนาฯ

การงานอาชีพฯ

089-8365745

8

นางสุปราณี  อุทยานวรรธนะ

กาญจนาฯ

การงานอาชีพฯ

084-0797005

9

นางสาวรังสิมา  คูหามงคล

กาญจนาฯ

การงานอาชีพฯ

087-1539396

10

นางสาวปสุตา  พรหมชาติ

หนองปรือฯ

การงานอาชีพฯ

089-9199232

11

น.ส.นิรมล  ศรีภุมมา

หนองปรือฯ

ภาษาต่างประเทศ

082-248854?

12

นายรัฐวุฒิ  ชินวงษ์เกตุ

ทองผาภูมิวิทยา

การงานอาชีพฯ

087-1711071

13

นายพจนรินทร์ เหลืองอรัญนภา

ไทรโยคน้อยฯ

การงานอาชีพฯ

081-0111751

14

นายสุรชัย   ใจจง

หนองขาวโกวิทฯ

ศิลปะ

080-6625670

15

นางศิรินภา  ชูศรี

พังตรุฯ

การงานอาชีพฯ

082-254-3132

16

นางศิวพร  คล้ายเจ๊ก

เทพศิรินทร์ฯ

การงานอาชีพฯ

088-1850408

17

นายบรรฑูรณ์  สิงห์ดี

เทพศิรินทร์ฯ

การงานอาชีพฯ

082-8836866

18

นางจันทร์ศิริ  ชูวา

เทพศิรินทร์ฯ

สังคมศึกษาฯ

081-7361860

19

นางอโนทัย  จิตบุญ

ท่าเรือพิทยาคม 

ภาษาไทย

089-9122996

20

นางศิริอัมพร  ปินตาเชื้อ

ท่าเรือพิทยาคม 

วิทยาศาสตร์

081-9076948

21

น.ส.สุนิศา โสสิงห์

ท่าเรือพิทยาคม 

วิทยาศาสตร์

089-1257278

22

นายธีระ  แสงศิริ

ด่านมะขามเตี้ยฯ

การงานอาชีพฯ

089-9186992

23

นางสาวกาญจนา  พุดสโต

หนองรีฯ

การงานอาชีพฯ

080-0216212

24

นางดวงสมร อปราชิตา

พระแท่นดงรังฯ

การงานอาชีพฯ

090-6699540

25

นายเจษฎา  ศรีนวล

พระแท่นดงรังฯ

การงานอาชีพฯ

082-2450662

26

นางสาวมนสิชา  เปล่งเจริญศิริชัย

พระแท่นดงรังฯ

การงานอาชีพฯ

089-9816383

27

นางสุจิฬา  ไก่แก้ว

เฉลิมพระเกียรติฯ

ภาษาไทย

089-9123627

 28

 นางสาวรัตนาภรณ์  ม่วงสวย

 ท่ามะกาปุญสิริฯ

 ภาษาไทย

 

 29

 นายพุฒิพงศ์  พันธ์รัตนานนท์

 ท่ามะกาปุญสิริฯ

 การงานอาชีพฯ