กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ : Google Site เพื่อพัฒนาครูให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเรียน ครูและศึกษานิเทศก์ 
จำนวน ๒ รุ่น ได้แก่
                    รุ่นที่ ๑      สำหรับครูโรงเรียนสังกัด สพม.๘ จังหวัดราชบุรี จำนวน ๓๐ คน 
                                   วันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
                    รุ่นที่ ๒      สำหรับครูโรงเรียนสังกัด สพม.๘ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๓๐ คน 
                                   วันที่ ๑ – ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

คุณครูที่สนใจจะพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ และเข้าประชุมได้เต็มเวลาตามตารางการประชุมสามารถสมัครเข้าประชุมปฏิบัติการฯ ได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยกรอกแบบสมัครเข้าประชุมปฏิบัติการฯ และส่งแบบสมัครฯ ทาง e-Mail  naipagorn@hotmail.com ภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

โครงการฯให้สิทธิเข้าประชุมฯแก่ผู้ที่กรอกใบสมัครครบถ้วนและส่งแบบสมัครภายในเวลาที่กำหนดตามลำดับ โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประชุมที่ http://sites.google.com/site/sornor8 ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

คุณสมบัติของผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ ฯ
                ๑. เป็นครูโรงเรียนสังกัด สพม.๘ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) 
                ๒. สนใจที่จะใช้ Website เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้
                ๓. สามารถใช้งาน Internet เบื้องต้น เช่น การรับส่ง e –Mail การสืบค้นข้อมูล 
                ๔. สามารถเข้าประชุมได้เต็มเวลาตามตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
                ๕. กรอกแบบสมัครครบถ้วนและส่งแบบสมัครทาง e-Mail ที่ naipagorn@hotmail.com  
                    ภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (ส่งเป็น file Ms.word)
สิ่งที่ต้องเตรียมการ 
                ๑. สมัครสมาชิก Gmail และเตรียม Username, Password สำหรับพร้อมใช้ในวันประชุมปฏิบัติการ
                ๒. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ ภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนรู้ ภาพถ่ายผลงานนักเรียน ฯลฯ ที่เป็น File digital ใช้สำหรับประกอบการสร้าง Website (เท่าที่สะดวก)