ประชุมปฏิบัติการ ICTเพื่อการจัดการเรียนรู้
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
                                                                      


ตารางการประชุมปฏิบัติการ

9.00 – 12.00

 

13.00 – 14.30

14.45 – 16.30

 

 

พบ ผอ.

 

 

 

ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้

 

กลุ่มที่ 1

ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ 1

 

กลุ่มที่ 1

ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ 2

 

กลุ่มที่ 2

ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ 2

 

กลุ่มที่ 2

ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ 1

 ฝึกปฏิบัติ : กิจกรรมที่ 1    วิทยากร  นายปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์
                เนื้อหา/กิจกรรม     1. การดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรม
                                         2. การดาวน์โหลด VDO
                                         3. การจัดทำ Presentation on line
                                                คลิกชมตัวอย่าง >>>http://tripwow.tripadvisor.com/tripwow/ta-0158-6caa-a837

ฝึกปฏิบัติ : กิจกรรมที่ 2    วิทยากร  รองฯนุวัฒน์ / ครูเชียร / ครูอัมพร / ครูสามารถ / ครูลัดดา / ครูสราวุธ / ครูเมกทัศน์
                 เนื้อหา/กิจกรรม    1. การใช้ Menu : Favorites  ใน IE
                                         2. การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจาก Website ตามกลุุ่มสาระการเรียนรู้
                                                ดาวน์โหลดเอกสาร "การเรียนรู้ดิจิตัลเทคโนโลยี โรงเรียนมาตรฐานสากลได้จาก ไฟล์แนบ ด้านล่าง
                                         3. บันทึกข้อมูลจากการศึกษา Website ลงในแบบบันทึกการศึกษา website
                                                ดาวน์แบบบันทึก ได้จาก ไฟล์แนบ ด้านล่าง
                                         4. ส่งแบบบันทึกการศึกษา website ในข้อ 3 >>>>> wpagorn@hotmail.com
                                        

ĉ
นายสุโขทัย ทองกลม,
30 ม.ค. 2560 00:25
Comments