กำหนดการประชุมปฏิบัติการ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้ 
วันเสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมพระยานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒


๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐

 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐

๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐

 

นำเสนอ Best Practiceศน.รัตนาและคณะ

 

 

 

บรรยาย

ICT

เพื่อการจัดการเรียนรู้

 

ศน.ปกรณ์

 

 

ฝึกปฏิบัติการจัดการ Clip

เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้

 

ศน.ปกรณ์

 

ฝึกปฏิบัติ

-การใช้ Bookmark

-การจัดทำ Presentation Online

 

ศน.อารีย์

 

ฝึกปฏิบัติ

-การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจาก Websiteตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

ศน.ปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์

ศน.อารีย์  ทิมเมือง

 ฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจาก Website ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
                 เนื้อหา/กิจกรรม    การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจาก Website ตามกลุุ่มสาระการเรียนรู้
                                            1. ศึกษาเอกสาร
                                                      1.1 ดาวน์โหลดเอกสาร "การเรียนรู้ดิจิตัลเทคโนโลยี โรงเรียนมาตรฐานสากล
                                                              ได้จาก แถบด้านข้างซ้าย
 

                                                             หรือ คลิก Website ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในแถบด้านข้างขวา                                                       1.2 คลิก ตัวอย่าง Website จากแถบด้านข้างซ้าย
                                                                    
                                                                       
                                                          
                                            2. เข้า Website ตาม Url ที่ได้ในข้อ 1 
                                              
                                            3. บันทึกข้อมูลจากการศึกษา Website ลงในแบบบันทึกการศึกษา website
                                                 ดาวน์โหลดแบบบันทึก ได้จาก แถบด้านข้าง


                                             4. ส่งแบบบันทึกการศึกษา website ในข้อ 3 >>>>> naipagorn@hotmail.compresentation prachuab2