ประชุมปฏิบัติการ ICTเพื่อการจัดการเรียนรู้
วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

09.00 – 10.30

10.45 – 12.00

 

13.00 – 14.30

14.45 – 16.30

 

พบ ผ.อ.

 

 

 

 

 

 

 

บรรยาย

ICT
เพื่อการจัดการเรียนรู้

 

ศน.ปกรณ์  
วงศ์สวัสดิ์

ห้องประชุม

 

ฝึกปฏิบัติ

การดาวน์โหลด 
และติดตั้งโปรแกรม

การจัดทำ Presentation
on line

 

ศน.อารีย์  ทิมเมือง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


 

ฝึกปฏิบัติ

การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจาก Website 
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

ศน.ปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์ / ศน.อารีย์  ทิมเมือง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์