ประชุมปฏิบัติการ ICTเพื่อการจัดการเรียนรู้
วันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต อ.บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

09.00 – 10.30

10.45 – 12.00

 

13.00 – 14.30

14.45 – 16.30

 

พบ ผ.อ.

 

 

 

 

 

 

 

บรรยาย

ICTเพื่อการจัดการเรียนรู้

 

ศน.ปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์

ห้องประชุม

 

ฝึกปฏิบัติ

การดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรม

การจัดทำ Presentation on line

 

ศน.อารีย์  ทิมเมือง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


 

ฝึกปฏิบัติ

การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจาก Website ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

ศน.ปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์ / ศน.อารีย์  ทิมเมือง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


ĉ
นายสุโขทัย ทองกลม,
30 ม.ค. 2560 00:25