ประชุมปฏิบัติการ ICTเพื่อการจัดการเรียนรู้
วันเสาร์ที่ ๑๗  ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี


๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐

 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐

๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐

 

พบ ผอ.

 

 

 

บรรยาย

ICT

เพื่อการจัดการเรียนรู้

 

ศน.ปกรณ์

 

 

ฝึกปฏิบัติ

-การ Download โปรแกรม

-การติดตั้งโปรแกรม

-การ Download Clip

 
ศน.ปกรณ์

 

ฝึกปฏิบัติ

-การใช้ Bookmark

-การจัดทำ Presentation Online

 

ศน.อารีย์

 

ฝึกปฏิบัติ

-การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจาก Website ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

ศน.ปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์

ศน.อารีย์  ทิมเมือง