ปพ1‎ > ‎

ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ฉบับปรับปรุง 2555

โพสต์27 ม.ค. 2556 06:07โดยนายสุโขทัย ทองกลม


เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานฯ)ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ฉบับปรับปรุง 2555 .ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 5/2556

เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานฯ)ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ฉบับปรับปรุง 2555 (25 ม.ค. 56)  
เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานฯ)การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน (25 ม.ค. 56)  
การดำเนินงานเกี่ยวกับการใช้ผล O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน (24 ม.ค. 56)  
การใช้ O-NET ยกระดับคุณภาพการศึกษา (24 ม.ค. 56)  
Basic Education:Challenge for Status of the Country (24 ม.ค. 56)  
แนวทางการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(5 พ.ย. 55)  
การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ(20 ก.ย. 55)  
การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(13 ก.ค. 55)  
เอกสารหลักฐานการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)(4 ก.ค. 55)  
การแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษา(7 ก.พ. 55)  
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา(19 ม.ค. 55)  
การวัดและประเมินการปฏิบัติ(19 ม.ค. 55)  
การจัดทำระเบียนเรียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) กรณีสถานศึกษาเปิดรายวิชาเพิ่มเติมจำนวนมาก (1)(11 ม.ค. 55)  
แบบ ปพ.1 : พ (3)(11 ม.ค. 55)  
แบบ ปพ.1 : บ (2)(11 ม.ค. 55)