Avogadro เป็นโปรแกรมการสร้างและออกแบบของสารขั้นสูงทั้งโมเลกุล แบบจำลองชีวสารสนเทศศาสตร์ สื่อวิทยาศาสตร์, โปรแกรมมีความยืดหยุ่นในการใช้งานเป็นอย่างดี เหมาะสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเคมีและชีววิทยา
ดาวน์โหลด
โปรแกรม Celestia เป็นโปรแกรมประเภทสถานการณ์จำลอง โดยจำลองสภาพของอวกาศ ผู้ใช้งานสามารถท่องไปในอวกาศ กาแลกซี ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย ต่างๆ มากกว่า 100,000 ดวงได้อย่างใกล้ชิดในลักษณะของภาพสามมิติ ที่มีการเปลี่ยนแปลงเสมือนจริงตามเวลาที่เปลี่ยนไป
ดาวน์โหลดประกอบด้วยเครื่องมือในการคาด การณ์ของการแสดงผลแบบ 2 มิติ และ 3 มิติของโครงสร้างทางพันธะเคมี สามารถเขียนและออกแบบเป็นโครงสร้างพร้อมการสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์
ดาวน์โหลด
Drosophilab เป็นโปรแกรมจำลองการทดลองเรื่องยีนและโครโมโซม โดยใช้แมลงวันเป็นสัตว์ทดลอง จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากระบวนการที่เกี่ยวกับยีนและโครโมโซมในลักษณะต่าง ๆ เช่น การถ่ายทอดมรดกโครโมโซมจากพ่อแม่ไปยังรุ่นลูกหลาย ๆ รุ่นการเกิดปรากฏการณ์Crossing-over หรือ Linkage ซึ่งการจำลองการทดลองดังกล่าวสามารถ ประหยัดเวลามากกว่าการทดลองจริง ที่ต้องสิ้นเปลืองทั้งการเพาะพันธุ์สัตว์ทดลองและการรอสังเกตผลการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โปรแกรม Drosophilabสามารถให้ผู้เรียนทดลองแก้ไขและปรับแต่งยีนและโครโมโซม แล้วนำเสนอผลการทดลองที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของสัตว์ ทดลองในรูปแบบภาพกราฟิก 3D ทั้งแบบย่อพร้อมรายละเอียดยีนและโครโมโซม และแบบเต็มจอภาพ
ดาวน์โหลดโปรแกรม GeniusMaker เป็นโปรแกรมทางฟิสิกส์ เคมี และคณิตศาสตร์ซึ่งจัดทำโดยGolden K Star .com สามารถใช้ได้ในรูปแบบ Free Editionจำนวน 9 รายการโดยไม่ต้องทำการลงทะเบียน และอีกจำนวน23 รายการที่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อใช้งาน แต่ยังคงมีข้อดีที่สามารถใช้ประโยชน์ในค่าพื้นฐานที่โปรแกรมอนุญาตให้ใช้ได้ โปรแกรมบางรายการเป็นการหาค่าทางคณิตศาสตร์ บางรายการเป็นการจำลองการทดลองโดยกำหนดเงื่อนไขสามารถใช้เมาส์คลิก ลาก หรือเติมจำนวนตัวเลขลงไปเพื่อสร้างเงื่อนไขการทดลองหรือการหาค่าทางสถิติทาง คณิตศาสตร์เหมาะสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 และ 4
ดาวน์โหลด
Toribash เป็นเกมต่อสู้สนุกๆ ที่ผู้เล่นต้องออกแบบท่าการต่อต่อสู้ เสริมความรู้ด้านฟิสิกส์เบื้องต้น
าวน์โหลด


เป็นโปรแกรมแสดงตารางธาตุที่ มีความสามารถสูง มีการแสดงรายละเอียดของธาตุที่ครอบคลุมถึง Atomic number, Atomic weight, สัญลักษณ์, สมบัติทางเคมีปฏิกิริยาทางเคมี ลักษณะทางกายภาพ ภาพตัวอย่างของธาตุ ประวัติการค้นพบและอื่นๆอย่างหลากหลาย
ดาวน์โหลดThe Physics Education Technology (PhET) เป็นโครงการของ University of Colorado at Boulderซึ่งเป็น Website ที่จัดทำโปรแกรมจำลองการเรียนการสอนฟิสิกส์และเคมีรวมทั้งแหล่งเรียนรู้ซึ่ง สามารถใช้งานได้โดยตรงที่ Website ของ PhET : http://phet.colorado.edu/index.php มีความสะดวกที่จะนำไปใช้เพื่อ การเรียนการสอนในชั้นเรียน สถานการณ์จำลองต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นจัดสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหว ที่มีปฏิสัมพันธ์และบางสถานการณ์จะมีลักษณะคล้ายเกม ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากสถานการณ์จำลองต่างๆเหล่านี้ และโปรแกรมได้เน้นให้เห็นถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถทำให้นักเรียนเห็น ภาพและเกิดความคิดรวบยอดตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้ออกแบบไว้สถานการณ์จำลองใน PhET simulation นี้ สามารถแสดงให้เห็นในส่วนที่ตาปกติของคนเราไม่สามารถมองเห็น เช่น การเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง ,สนามแม่เหล็ก, atoms,electrons, photonsซึ่งผู้ใช้จะพบกับภาพกราฟิกและสามารถ Click mouseและ/หรือ Drag Mouse เพื่อกำหนดค่าที่เป็นเงื่อนไขของการทดลองหรือสร้างสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง ภาพที่ได้มีความพิถีพิถันโปรแกรม Stellarium เป็นโปรแกรมประเภทสถานการณ์จำลอง (Simulation) โดยจำลองสภาพท้องฟ้า และดาว จากสถานที่และเวลาตามที่ผู้ใช้กำหนด ผู้ใช้สามารถศึกษาดาว กลุ่มดาว เนบิวลา กาแล็กซี หรือสืบค้นข้อมูลวัตถุบนท้องฟ้าที่สนใจได้เปรียบเสมือนมีท้องฟ้าจำลองเป็นของตนเอง
ดาวน์โหลด
โปรแกรม Virtual Lab Simulation เป็นโปรแกรมสำหรับการจำลองการปฏิบัติการทดลองทางเคมีซึ่งสามารถทำการทดลอง ได้เสมือนการทดลองจริงในห้องปฏิบัติการโปรแกรมได้จัดเตรียมเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการเคมีไว้อย่างพร้อมเพรียง ทำให้นักเรียนสามารถปฏิบัติการทดลองอย่างหลากหลายได้ด้วยตนเอง จากธาตุมาตรฐานที่กำหนดให้มากกว่า 100 ชนิด
ดาวน์โหลดโปรแกรม Virtual Microscope เป็นโปรแกรมที่ประยุกต์จาก Java เพื่อรองรับภาพที่ต้องการความละเอียด คมชัดสูงจากกล้อง Electron Microscope โดยเราสามารถนำภาพที่ถ่ายด้วยกล้อง Microscope แบบต่าง ๆ มาวิเคราะห์เพื่อดูรายละเอียดหรือหาธาตุต่าง ๆ ที่มีจากภาพที่เราถ่ายมา โปรแกรมมีตัวอย่างภาพที่ถ่ายจากกล้องMicroscope 3 แบบด้วยกัน
ดาวน์โหลด