โปรแกรมอ่านคำศัพท์จากพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) โปรแกรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยการปรับปรุงการใช้งาน (usability) ของระบบสารสนเทศพระไตรปิฎก เหมาะสำหรับครูอาจารย์ นักเรียนที่ต้องการเรียนรู้คำศัพท์ทางพุทธศาสนา

โปรแกรมควบคุมการเงิน ค่าใช้จ่ายในระดับบุคคล ครอบครัว และธุรกิจขนาดเล็ก คำสั่งทั้งหมดสามารถใช้งานได้จากปุ่มโปรแกรม รวมทั้งในเมนูต่างๆ ที่ใช้งานได้ง่าย  โปรแกรมยังสามารถคำนวณและดาวน์โหลดอัตราแลกเปลี่ยนจากอินเทอร์เน็ตและจัดการธนาคารออนไลน์ บัญชีธนาคารและบัตรเครดิต ข้อมูลของผู้ใช้จะได้รับความคุ้มครองโดยรหัสผ่าน ทำให้ข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่ใช้ในโปรแกรม มีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง


Quantum GIS-0.7.4 โปรแกรมเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS : Geographic Information System) ความสามารถของโปรแกรม ใช้ในการสร้างแผนที่ สำรวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบการตัดไม้ทำลายป่าได้ ใช้คำนวณพื้นที่ที่เกิด
ผลกระทบตามต้องการ ตรวจสอบเส้นทางคมนาคม ยังสามารถใช้ดึงข้อมูล ของ Google Maps เพื่อประมวลผลข้อมูลทางภูมิศาสตร์ร่วมกัน


โปรแกรม GPS (Global Position System) เป็นโปรแกรมใช้ถ่ายโอนข้อมูล POI (Point of Interest) ของเครื่องนำทาง สามารถหาพิกัดละติจูด ลองจิจูด จากโปรแกรม มีลักษณะเช่นเดียวกับการหาจาก maps.google.com การคำนวณเส้นทางการเดินทาง หากจะให้โปรแกรมทำงานได้ครบทุกฟังก์ชัน ควรจะมีเครื่องรับ GPS ที่สามารถใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน USB Port