เป็นโปรแกรมใช้ทดสอบตนเอง ความสนใจในวิชาที่เรียน แนะแนวการเตรียมตัวศึกษาต่อ ช่วยในการวิเคราะห์ว่าผู้เรียนมีความต้องการที่จะเรียนต่อในคณะใด ลักษณะบุคลิกภาพของตนเหมาะกับอาชีพใด เคล็ดลับในการเรียนให้เก่ง ตลอดถึงทุนในการศึกษาต่อ และมีการ
แลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มในระบบออนไลน์ เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นโปรแกรมฝึกทักษะสำหรับเด็ก มีกิจกรรมให้เลือกมากมาย เช่น การเล่นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การแยกแยะสี เสียง ฝึกความจำ ทดลองการเคลื่อนที่ กิจกรรมคณิตศาสตร์
เกมปริศนา กิจกรรมการอ่าน กิจกรรมการวางแผน ลักษณะของโปรแกรมนำเสนอในรูปแบบของเกม เหมาะสำหรับใช้ในการฝึกทักษะของเด็กระดับปฐมวัย และประถมศึกษา