ผลงานผู้เข้าประชุมปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ : Google Site 
รุ่นที่ 1 จังหวัดราชบุรี จำนวน 30 คน วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

                

ที่

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

กลุ่มสาระ

ผลงาน

1 นางประภานิช บุนนาค วัดสันติการามฯ การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/kruprapanich99
2 นางสุปรีญา สุภาพ วัดสันติการามฯ สังคมศึกษาฯ https://sites.google.com/site/krusanti1
3 นายเจษฎา เมฆะสุวรรณโรจน์ สวนผึ้งวิทยา รองผู้อำนวยการ https://sites.google.com/site/vichakansaun/
4 นายอาทิตย์ พะจี สวนผึ้งวิทยา ศูนย์คอมฯ https://sites.google.com/site/clubloveshutter
5 นางสาวไปรมา ธรรมกิจวัฒน์ สวนผึ้งวิทยา การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/fernpraima
6 นางสาวศิริกุล พิทักษ์รักชาติ 
รัตนราษฎร์ฯ
คณิตศาสตร์ https://sites.google.com/site/krusirikulmath
7 นางสาวอินทิรา สังข์อุดม รัตนราษฎร์ฯ คณิตศาสตร์ https://sites.google.com/site/kruintiramath
8 นางอัฏฐพร รัตนอุดม คุรุราษฎร์ฯ การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/kruattpaplean
9 นางสาวศิริวรรณ บุญมา คุรุราษฎร์ฯ การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/boonmaturakit
10 นางพรพรรณ สุจิตต์มาลี ปากท่อพิทยาคม ภาษาไทย https://sites.google.com/site/Krubeenaka
11 นางวิชญา พุ่มพวง ปากท่อพิทยาคม ภาษาต่างประเทศ https://sites.google.com/site/kruwichyptk
12 นางสายสมร ภูละมุล ท่ามะขามวิทยา คณิตศาสตร์ https://sites.google.com/site/samorn43
13 นางจารุณี อนันตริยกุล ราชโบริกาฯ การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/krujarbusiness
14 นางนิกุล ใจดี ราชโบริกาฯ การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/LEARNINGAIKRUJAA
15 นางวันดี เดชอัมพร มัธยมวัดดอนตูม คณิตศาสตร์ https://sites.google.com/site/MATHWANDEE
16 นายบัญญัติ ธรรมจง มัธยมวัดดอนตูม สังคมศึกษาฯ https://sites.google.com/site/banyattam
17 นายชูชีพ สายเย็น มัธยมวัดดอนตูม วิทยาศาสตร์ https://sites.google.com/site/csphysics
18 จสอ.มงคล มาระเนตร์ มัธยมวัดดอนตูม การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/MONgkol919919
19 นายอารมณ์ อินทรประเสริฐ มัธยมวัดดอนตูม ศิลปะ https://sites.google.com/site/visualart161
20 นางสาววัฒนศิริ ชมหมู่ ช่องพรานวิทยา คณิตศาสตร์ https://sites.google.com/site/mathkruwatthanasiri
21 นางสาวเดือนเพ็ญ ครือเครือ ช่องพรานวิทยา การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/kkrucom
22 นางสาวปราณี มะหิงษา ช่องพรานวิทยา การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/krupraneecom
23 นางชนัญชิดา พลายแดง หนองปลาหมอฯ การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/kruchanun
24 นายนพดล แสงสิน หนองปลาหมอฯ การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/kruton1985
25 นางบุญชู  สังวาลย์วงค์ โสภณศิริราษฎร์ การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/chounchoom
26 นางสาวณภาภัช ปลื้มบำเรอ บ้านคาวิทยา การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/banpluem45
27 นางสาวจารุวรรณ วิจิตรวงศ์วาน บรมราชินีนาถฯ วิทยาศาสตร์ https://sites.google.com/site/biobywan
28 นางสาววันทกานต์ พรศรีทอง บรมราชินีนาถฯ สังคมศึกษาฯ https://sites.google.com/site/kruwantakan
29 น.ส.วปรารถนา วิริยธรรมเจริญ บรมราชินีนาถฯ คณิตศาสตร์ https://sites.google.com/site/hydryne
30 นางสาวสุนันทา เพ็งมี ประสาทรัฐฯ คณิตศาสตร์ https://sites.google.com/site/sunanatmath    


GoogleSiteราชบุรี 25-26กค56
ผลงานผู้เข้าประชุมปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ : Google Site 
รุ่นที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 30 คน วันที่ 1 – 2  สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ที่

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

กลุ่มสาระ

ผลงาน

1 นางจีรภา สังข์ไทย ห้วยกระเจาฯ ภาษาไทย https://sites.google.com/site/krujeerapha
2 นางสาวญดา ลือสัตย์ ห้วยกระเจาฯ วิทยาศาสตร์ https://sites.google.com/site/yadaluesat
3 นางสาวเบญจวรรณ ธาดาธนบดี ห้วยกระเจาฯ วิทยาศาสตร์ https://sites.google.com/site/benthada12
4 นางสาวนิชนันท์ ชวนชื่น หนองตากยาฯ คณิตศาสตร์ https://sites.google.com/site/krunitchanan
5 นางเสาวนีย์ คูณทา นิวิฐราษฎร์ฯ การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/krupomcom
6  นางปริชาติ พงษ์อัคคศิรา  นิวิฐราษฎร์ฯวิทยาศาสตร์ https://sites.google.com/site/kupalum
7  นางสาวพิณกาญจน์ อรรถอนันต์ กาญจนาฯการงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/krunokkn
8 นางสุปราณี อุทยานวรรธนะ กาญจนาฯ การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/kruthipkn
9 นางสาวรังสิมา คูหามงคล กาญจนาฯ การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/koohamongkol88
10 นางสาวปสุตา พรหมชาติ หนองปรือฯ การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/pasutacomputer
11 นางสาวนิรมล ศรีภุมมา หนองปรือฯ ภาษาต่างประเทศ https://sites.google.com/site/niramonenglish
12 นายรัฐวุฒิ ชินวงษ์เกตุ ทองผาภูมิวิทยา การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/tppwschool
13 นายพจนรินทร์ เหลืองอรัญนภา ไทรโยคน้อยฯ การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/firstpotnarin
14 นายสุรชัย ใจจง หนองขาวฯ ศิลปะ    https://sites.google.com/site/nongkhaokowit1
15 นางศิรินภา ชูศรี พังตรุฯ การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/aa162com
16 นางศิวพร คล้ายเจ๊ก เทพศิรินทร์ฯ การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/dslsiwaporn
17 นายบรรฑูรณ์ สิงห์ดี เทพศิรินทร์ฯ การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/kruaumdsl
18 นางจันทร์ศิริ ชูวา เทพศิรินทร์ฯ สังคมศึกษาฯ https://sites.google.com/site/krujansiri
19 นางอโนทัย จิตบุญ ท่าเรือพิทยาคม ภาษาไทย https://sites.google.com/site/kruanothai
20 นางศิริอัมพร ปินตาเชื้อ ท่าเรือพิทยาคม วิทยาศาสตร์ https://sites.google.com/site/siriaoh4189
21 นางสุนิศา โสสิงห์ ท่าเรือพิทยาคม วิทยาศาสตร์ https://sites.google.com/site/khrusunisa
22 นายธีระ แสงศิริ ด่านมะขามเตี้ยฯ การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/danmakhamtia01
23 นางสาวกาญจนา พุดสโต หนองรีฯ การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/kru19kanjana
24 นางดวงสมร อปราชิตา พระแท่นดงรังฯ การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/kruduangsamorn
25 นายเจษฎา ศรีนวล พระแท่นดงรังฯ การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/krujassada
26 นางสาวมนสิชา เปล่งเจริญศิริชัย พระแท่นดงรังฯ การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/krujiwmp
27 นางสุจิฬา ไก่แก้ว เฉลิมพระเกียรติฯ ภาษาไทย https://sites.google.com/site/krunoynoi
28 นางสาวรัตนาภรณ์  ม่วงสวย ท่ามะกาปุญสิริฯ ภาษาไทย https://sites.google.com/site/krurat87
29 นายพุฒิพงศ์  พันธ์รัตนานนท์ ท่ามะกาปุญสิริฯ การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/krutoon2525
30 นางหงษ์หยก  ปลาตะเพียนทอง ท่ามะกาวิทยาคม   การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/tmkkroohongyok
31นางนันทนา วิราศรีท่ามะกาวิทยาคมการงานอาชีพฯhttps://sites.google.com/site/tmkinfor