สือและนวัตกรรมของบุคลากร

1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

2.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

3.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

5.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

6.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

7.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Comments