โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม-จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) 

    - สรุปโครงการ  อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่
    - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่
    - E-book แนวทางการประเมินคุณธรรมของผู้เรียน คลิกที่นี่ 
    - คำสั่งแต่งตั้งโครงการเด็กดีมีที่เรียน อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่
    - รายงานการวิจัย  อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่