ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
1.ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 40 หมู่ 4 ตาบล ปลาค้าว อาเภอ เมืองอานาจเจริญ จังหวัดอานาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000 สหวิทยาเขต 4 พนา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29 โทรศัพท์ 0 4598 0138 โทรสาร- E-mail pkwts@pkwts.ac.th Website http://www.pkwts.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. ประวัติโรงเรียน (โดยย่อ)
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ตาบลปลาค้าว อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เนื้อที่ 29 ไร่ - งาน 21 ตารางวา มีเนื้อที่ 3 แปลง คือ
แปลงที่ 1 อจ 566 มีเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 25 ตารางวา เป็นแปลงเกษตร 1
แปลงที่ 2 อจ 561 มีเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา เป็นแปลงเกษตร 2
แปลงที่ 3 มีเนื้อที่ 23 ไร่ - งาน 21 ตารางวา เป็นที่ตั้งอาคารเรียน
เขตพื้นที่บริการ 3 ตาบล ได้แก่ ตาบลปลาค้าว ตาบลดงบัง ตาบลไม้กลอน
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ แบ่งโครงสร้างการบริหารเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มบริหารงานวิชาการ 2) กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ 3) กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 4) กลุ่มบริหารงานทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ มุ่งเน้นผลงานของโรงเรียนเป็นหลัก โดยกาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ขององค์กร ดังนี้
ปรัชญา
“สพฺพภย ปญฺญา ชิเนติ” หมายถึง ปัญญาพาให้พ้นภัย
วิสัยทัศน์
ผู้เรียนมีคุณธรรมนาความรู้ ดารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะอาชีพและเทคโนโลยี ภาคีเครือข่ายร่วมสร้างสรรค์ สัมพันธ์ชุมชน
พันธกิจ
1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมดีเด่นด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาอัจฉริยะภาพตามศักยภาพของผู้เรียน
3. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและหลากหลาย
4. ส่งเสริมทักษะอาชีพและหลักการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมให้ความร่วมมือกับชุมชนในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
6. ส่งเสริม สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การใช้ทรัพยากรและนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นตลอดจนธารงรักษาเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
วัฒนธรรมองค์กร “POWER” อานุภาพ หรือพลัง
P = POPULAR เป็นที่นิยมของประชาชน มีคนชอบมาก
O = ORGANIZING การจัดระเบียบกิจกรรมองค์กรได้
W = WORKING TEAM การทางานเป็นทีม
E = EAGER กระตือรือร้น
R = REALIZE ความตระหนัก
เอกลักษณ์ : แต่งกายดี มีมารยาทงาม
อัตลักษณ์ : ฟ้อนงาม ลำหม่วน
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
3. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
4. เป็นสถานศึกษาต้นแบบในการธารงรักษาเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. เป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
สีประจำโรงเรียน
น้ำเงินฟ้า
Comments