ครูอุษา สุภาพ ครูดีในดวงใจ

โพสต์13 ม.ค. 2556 07:56โดยนายสุโขทัย ทองกลม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๒๒๖ คน หนึ่งในนั้น คือ ครูอุษา สุภาพ โรงเรียนหนองโพวิทยา อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประวัติ ครูอุษา สุภาพ เกิด เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500  การศึกษา  สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต เอกสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ความเชี่ยวชาญ มีความเชี่ยวชาญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในด้านโครงงานคุณธรรม รางวัลที่ภาคภูมิใจ 
- ปี พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับเด็กและเยาวชน  จากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์ ประทานรางวัลโล่พร้อมเกียรติบัตร - ปี พ.ศ. 2554 ได้รับเกียรติบัตรครูสอนดี ของจังหวัดราชบุรี - ปี พ.ศ. 2554 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี - ปี พ.ศ. 2555 ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จากคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 
- ปี พ.ศ. 2555 ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูดีในดวงใจ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คติพจน์ประจำใจ   จงอยู่อย่างปลาเป็น อย่าอยู่อย่างปลาตาย เพราะปลาเป็นมีความอดทนจะว่ายทวนกระแสน้ำเสมอ ไม่ว่าจะพบอุปสรรคใดๆ