ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สพม.๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

โพสต์16 ม.ค. 2556 15:58โดยนายสุโขทัย ทองกลม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ มีนโยบายที่จะส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และมีความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเชียน และเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประพฤติปฏิบัติตน อยู่ในกรอบและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างเต็มความสามารถจึงประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้

1.  ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
1 นายสมศักดิ์  ฉันทานุรักษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
2 นางนวลจันทร์  ลักษิตานนท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ราชโบริกานุเคราะห์
3 นายปรีชา  สุคนธมาน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โพธาวัฒนาเสนี 
4 นายรัตน์ชัย  ศรสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รัตนราษฎร์บำรุง
5 นายสมยศ  บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
6 นายมงคล  ชื่นชม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประสาทรัฐประชากิจ
7 นายนิวัตร  วงศ์วิลัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา มัธยมวัดดอนตูม
8 นายเฉลา  พวงมาลัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
9 นายจรัญ  สุขเสรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
10 นายสรรเสริญ  ขวัญดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา หนองโพวิทยา 
11 นายประทีป  จำปาศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
12 นายณรงค์  สุทธิวิรัช ผู้อำนวยการสถานศึกษา โสภณศิริราษฎร์
13 นายธำรง  ศรีทิพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"
14 นายวรากุล  หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สวนผึ้งวิทยา
15 นายโอภาส  เจริญเชื้อ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
16 นายทำนุ  วงษ์น้อย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
17 นายพยนต์  ขำขจร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ทองผาภูมิวิทยา
18 นางเบญจมาศ  เหลืองสด ผู้อำนวยการสถานศึกษา ท่ามะกาปุญสิริวิทยา
19 นายคณิต  ชูลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
20 นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประชามงคล
21 นายนรายุทธ  แสงโสภณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนมทวนชนูปถัมภ์
22 นางสาวแสงอรุณ  ประสพกาญจน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนมทวนพิทยาคม
23 นายศักดา  ภุมรินทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่มเกล้ากาญจนบุรี
24 นายพงศกร  พูลสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา หนองขาวโกวิทพิทยาคม
25 นายสรศักดิ์  ไสยหุต ผู้อำนวยการสถานศึกษา หนองปรือพิทยาคม
26 นางอรณิชชา คชนา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ห้วยกระเจาพิทยาคม
27 นายประพฤติ  จงไมตรีพร ผู้อำนวยการสถานศึกษา บ่อพลอยรัชดาภิเษก
28 นางอาลัย  พรหมชนะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา หนองรีประชานิมิต
29 นายอภิรักษ์  ชุติมาศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ท่าเรือพิทยาคม
30 นางจิระนันท์  บุญบันดาล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
31 นายสุรพล  พึ่งธรรม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
32 นายสุรินทร์  สำลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ราชโบริกานุเคราะห์
33 นางประนอม  ศรีทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ราชโบริกานุเคราะห์
34 นางสาวอารมณ์ศรี  เทียนทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รัตนราษฎร์บำรุง
35 นายตุ๋ย  สมศรี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รัตนราษฎร์บำรุง
36 นายกฤษฎา  ทองแย้ม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สายธรรมจันทร์
37 นายสมมาต  โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สายธรรมจันทร์
38 นางสุพรรณี  ลิ้มโสภาธรรม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ท่ามะขามวิทยา
39 นายบุญเลิศ  อ่อนกูล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โสภณศิริราษฎร์
40 นางสาวสุจรรยา  ใจหาญ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา แคทรายวิทยา
41 นายนพดล  สมศิลป์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บางแพปฐมพิทยา
42 นายภูริวรรฒก์  แย้มสุคนธ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
43 นายวุฒิรินทร์  เพิ่มกว่าเก่า รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปากท่อพิทยาคม
44 นายธนา  คงอยู่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
45 นายประวิทย์ จันทรุไทย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กาญจนานุเคราะห์
46 นายทวนทอง ปรักมานนท์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
47 นางสาวถนอมศรี ลิ่มศิลา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ท่าม่วงราษฎร์บำรุง
48 นายนิพนธ์ สำแดงเดช รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ท่ามะกาวิทยาคม
49 นายพิทักษ์ อยู่เป็นสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ท่ามะกาวิทยาคม
50 นางสาวพรทิพา จิณแพทย์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เทพมงคลรังษี
51 นายสริต วิจิตรโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เทพมงคลรังษี
52 นางธิดา ภูมิอุไร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
53 นายประวิทย์ สิงห์เรือง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บ่อพลอยรัชดาภิเษก
54 นายยงยุทธ สงพะโยม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประชามงคล
55 นางสาวสุนีย์ อินทรภาษิต รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
56 นางนฤมล นามเอี่ยม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
57 นายชาติกุลพล สมยาภักดี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อุดมสิทธิศึกษา
58 นางยุพิน เกตุประสาท รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษาสงเคราะห์พนมทวน
59 นายคติ   หงษ์วิ่ไล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
60 นายสานิต  แจ้งแสดง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ท่ามะกาวิทยาคม
61 นายนิมิตร   ศรีสิทธิชูชาติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ท่าม่วงราษฎร์บำรุง
62 นางสาวมัยลา  ศรีโมรา  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กาญจนานุเคราะห์
63 นายประคอง   รักษาศักดิ์ชัย  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
64 นายกิตตินันท์  จันทร์สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เทพศิรินทร์ลาดหญ้า
65 นายสมศักดิ์  มงคลเจริญ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
66 นายวันชัย  ราคา   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พนมทวนพิทยาคม
2.  ประเภทครูผู้สอนดีเด่น  
1 นายประยุทธ  ปิยะเกศิน ครู โพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"
2 นายพงษ์ศักดิ์  ทองเงิน ครู โพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"
3 นายยุคล  เกิดสุข ครู โพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"
4 นางสาวมาติกา  ถินกระโทก ครู โพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"
5 นายธนพันธ์   ฐิติวรณ์พรรณ ครู โพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"
6 นางสาววิมล   อินแหยม ครู โพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"
7 นายเอกชัย   ชาวเกาะ ครู โพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"
8 นายชัยรัตน์   เล็กพ่อ ครู โพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"
9 นายปิยะพงษ์   โพธิ์มี ครู โพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"
10 นายอดิเรก    กวางคีรี ครู โพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"
11 นายปิระพงษ์  บัวชื่น ครู ปากท่อพิทยาคม
12 นายสุทัศน์  บัวผัน ครู ปากท่อพิทยาคม
13 นายไตรรงค์  โต้ตอบ ครู ปากท่อพิทยาคม
14 นายรัตน์ธีระ  โตสัจจวงศ์ ครู ปากท่อพิทยาคม
15 นางจินตนาภรณ์  รัตนบำรุง ครู ปากท่อพิทยาคม
16 นางศริญทิพย์  สอาดโอษฐ์ ครู ปากท่อพิทยาคม
17 นางปราณี  ชีพเกิดสุข ครู ปากท่อพิทยาคม
18 นายวัชรินทร์  บุญเอียด ครู ปากท่อพิทยาคม
19 นายคงฤทธิ์  นันทบุตร ครู ปากท่อพิทยาคม
20 นายจัตุรงค์  แสงอุทัย ครู ปากท่อพิทยาคม
21 นายมานิต  แก้วคง ครู ปากท่อพิทยาคม
22 นายปรีชา   กลิ่นอุบล ครู ปากท่อพิทยาคม
23 นางสุขกัญญา  แสงอุทัย ครู ปากท่อพิทยาคม
24 นายสมนึก  เจริญสุข ครู ปากท่อพิทยาคม
25 นางกมลภัทร  วัฒนาสุข ครู ปากท่อพิทยาคม
26 นางพัลลภา  โต้ตอบ ครู ปากท่อพิทยาคม
27 นายประโยชน์  พูลชนะ ครู แคทรายวิทยา
28 นายอำนวย   วิริยธรรมเจริญ ครู แคทรายวิทยา
29 นางสาวศิริรัตน์   วรณิชยา ครู แคทรายวิทยา
30 นางจินตนา   พูลชนะ ครู แคทรายวิทยา
31 นางสาวพรทิพย์   พงษ์ทอง ครู แคทรายวิทยา
32 นางปัทมพันธ์   โชติชญานันทน์ ครู แคทรายวิทยา
33 นายเอกลักษณ์   เขียนบัณฑิตย์ ครู แคทรายวิทยา
34 นางประไพรศรี   งามยิ่งยวด ครู แคทรายวิทยา
35 นางจิตติมา   สุนทรีรัตน์ ครู แคทรายวิทยา
36 นางสาวบุษกร   บัวพึ่ง ครู แคทรายวิทยา
37 นางสาวรัตนาวลี   อ่อนละมัย ครู แคทรายวิทยา
38 นางปราณี  วจนานนท์ ครู สวนผึ้งวิทยา
39 นางผ่องศรี  ฤทธิเดช ครู สวนผึ้งวิทยา
40 นางสาวนันท์มนัส  คำเอก ครู สวนผึ้งวิทยา
41 นางเรืองศรี  ตรีสุคนธ์ ครู สวนผึ้งวิทยา
42 นายจำลอง  จันทร์พันธ์ ครู สวนผึ้งวิทยา
43 นายสุรเศรษฐ์  บุญเกตุ ครู สวนผึ้งวิทยา
44 นางสาววราภรณ์  ศิลปพงษ์ ครู สวนผึ้งวิทยา
45 นายอัมพร  แสวงรักษ์ ครู สวนผึ้งวิทยา
46 นายโอฬาร  เกษมราษฎร์ ครู สวนผึ้งวิทยา
47 นายอนุชา  ตรีสุคนธ์ ครู สวนผึ้งวิทยา
48 นางกุหลาบ  เสือเฒ่า ครู สวนผึ้งวิทยา
49 นางอารีรัตน์  บัวขาว ครู สวนผึ้งวิทยา
50 นางลักขณา  ด้วงปรึกษา ครู สวนผึ้งวิทยา
51 นางณฐพร  พรหมโม ครู วัดสันติการามวิทยา
52 นางวรรัตน์   แสงอุทัย ครู วัดสันติการามวิทยา
53 นายนพชาติ  แสงอุทัย ครู วัดสันติการามวิทยา
54 นายวัชรพันธ์   เตวิยะ ครู วัดสันติการามวิทยา
55 นางสุปรีญา  สุภาพ ครู วัดสันติการามวิทยา
56 นางสาวจุฑามาศ  พรมฟ้า ครู วัดสันติการามวิทยา
57 นางวริทยา  ชุนเกษา ครู วัดสันติการามวิทยา
58 นางวิพา  พลายแก้ว ครู วัดสันติการามวิทยา
59 นางณิชาอร  แช่มเจริญพร ครู วัดสันติการามวิทยา
60 นางสาวอภิฤดี  เกียรติมงคล ครู วัดสันติการามวิทยา
61 นายอานนท์  แก้วเอี่ยม ครู วัดสันติการามวิทยา
62 นางประภานิช  บุนนาค ครู วัดสันติการามวิทยา
63 นางศุภรา  น้อยใจ ครู วัดสันติการามวิทยา
64 นางปราณี  นันทบุตร ครู วัดสันติการามวิทยา
65 นายมณเฑียร  สุดฮะ ครู มัธยมวัดดอนตูม
66 นางสาวสอิ้ง  ผกาแก้ว ครู มัธยมวัดดอนตูม
67 นายพลพัฒน์  บุณยะบูรณ ครู มัธยมวัดดอนตูม
68 นางพูนสุข   ชีรประชา ครู มัธยมวัดดอนตูม
69 นางจริยา  น้อยโสภา ครู มัธยมวัดดอนตูม
70 นางสาวพเยาว์   เหม่งเวหา ครู มัธยมวัดดอนตูม
71 นางจันทนา   สมบุญ ครู มัธยมวัดดอนตูม
72 นางวันดี    เดชอัมพร ครู มัธยมวัดดอนตูม
73 นางผัสพร   จิรวิทย์โอฬาร ครู มัธยมวัดดอนตูม
74 นายไพศาล   เข็มประดับ ครู มัธยมวัดดอนตูม
75 นางเกศณี   สินธุอนุกูล ครู มัธยมวัดดอนตูม
76 นายวินิจ  อินทร์พรหม ครู มัธยมวัดดอนตูม
77 นางสาวน้ำเพชร  จำปาทอง ครู มัธยมวัดดอนตูม
78 นางกรองทอง   วงศาโรจน์ ครู ราชโบริกานุเคราะห์
79 นางสาวกัลยาณี   เรือนทอง ครู ราชโบริกานุเคราะห์
80 จ.ส.ท.พิสรรค์   เอกดำรงกิจ ครู ราชโบริกานุเคราะห์
81 นางกิติมา   ชิ้นปิ่นเกลียว ครู ราชโบริกานุเคราะห์
82 นางจาริยา  วุฒิรัตน์ ครู ราชโบริกานุเคราะห์
83 นางปุณิกา   จุลรีญากาศ ครู ราชโบริกานุเคราะห์
84 นางสุจินต์   เทพวงษ์ ครู ราชโบริกานุเคราะห์
85 นางชุติมา   เดชะบุญ ครู ราชโบริกานุเคราะห์
86 นางสาวกันทิมา   อินทรบุตร ครู ราชโบริกานุเคราะห์
87 นางฉวีวรรณ   โควินท์ ครู ราชโบริกานุเคราะห์
88 นางอุบล   บุญแต่ง ครู ราชโบริกานุเคราะห์
89 นางสุวดี   คนชอบ ครู ราชโบริกานุเคราะห์
90 นางภาวศุทธิ   ด้วงหอม ครู ราชโบริกานุเคราะห์
91 นางสาววัชณี   นิลเพชร์พลอย ครู ราชโบริกานุเคราะห์
92 นายนพพร  ศรีแดงบุตร ครู ราชโบริกานุเคราะห์
93 นางชไมพร  สวัสดิ์รักษา ครู ราชโบริกานุเคราะห์
94 นางสุภาวดี  เนียมประเสริฐ ครู บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
95 นางสาวปรารถนา  วิริยธรรมเจริญ ครู บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
96 นายวัลลภ  พิมพา ครู บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
97 นางสาววันทกานต์   พรศรีทอง ครู บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
98 นางสิรีพุมเรียง  เพียรจรัส ครู บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
99 นายกำพล   วิลยาลัย ครู บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
100 นางสาวปิรัณญ์สิริ  ปลิปลื้มโอฐ ครู บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
101 นางปรินันท์  เทพรัตน์ ครู บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
102 นางสาวฐิติวรดา  เตชาภรณ์พงศ์ ครู บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
103 นางสาวจิริยา  สุขเกษม ครู บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
104 นางอัญชลี   ครุธงาม ครู บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
105 นายอานนทร์  จอมกุล ครู บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
106 นางประทุม  มะลิทอง ครู บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
107 นางทิพวรรณ    เทียมเมฆ ครู คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
108 นางสาวอัญชลี   ทองลิ่ม ครู คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
109 นางเนาวรัตน์   พันธ์สาคร    ครู คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
110 นายวัฒนชัย   มีศิริ ครู คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
111 นายประสาน   วงแหวน ครู คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
112 นางวิไลวรรณ   สายสิทธิ์ ครู คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
113 นายอนุชา    เจริญผล ครู คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
114 นายทัศนัย    จิตพัฒนกุล  ครู คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
115 นายนิมิต   สายสิทธิ์ ครู คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
116 นางสาวไพรวรรณ  คำแย้ม ครู คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
117 นายชัยรัตน์    พงษ์เศวต ครู คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
118 นางมารยาท   อ่องวงศ์ ครู คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
119 นางธณัฏฐา   นาบุญ ครู คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
120 นางณีฬพัทฌ์    ตำนานจิตร  ครู คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
121 นางรงศ์รอง  พิลาสภักดี ครู คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์
122 นางวราภรณ์  จันทร์มล ครู เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง
123 นายอุดร  จันทร์มล ครู เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง
124 นางอารีย์   บุญจันทร์ ครู เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง
125 นายโกศล  แย้มกาญจนวัฒน์ ครู เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง
126 นางศราวดี  เอี่ยมขำ ครู เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง
127 นางสาวเมทิกา    เที่ยงน้อย ครู เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง
128 นายธาตรี    ทรัพย์สำราญ ครู เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง
129 นายธวัช   คำนก ครู เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง
130 นางพัชรา   แย้มกาญจนวัฒน์ ครู เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง
131 นายทศพล  ทรัพย์ประเสริฐ ครู เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง
132 นายณัชธพงศ์    พวงงาม ครู เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง
133 นางสาวกานต์นภัส  กลับเครือ ครู เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง
134 นางนิศารัตน์  ไชยขันธุ์ ครู รัตนราษฎร์บำรุง
135 นางวีราภรณ์  แสงประทุม  ครู รัตนราษฎร์บำรุง
136 นางนภาพร  มัฆมาน ครู รัตนราษฎร์บำรุง
137 นางกรรณิการ์  สุดฮะ ครู รัตนราษฎร์บำรุง
138 นางบุญสม  ศรแผลง ครู รัตนราษฎร์บำรุง
139 นางบุษยา  บุญนิยม ครู รัตนราษฎร์บำรุง
140 นายสมทรง  วงษ์ถาวรเรือง ครู รัตนราษฎร์บำรุง
141 นางจุฑามาศ   อวิคุณประเสริฐ ครู รัตนราษฎร์บำรุง
142 นางอุไร    บัณฑิตาโสภณ ครู รัตนราษฎร์บำรุง
143 นายชวลิต   ปานบุญยืน ครู รัตนราษฎร์บำรุง
144 นายประเสริฐ    สุวรรณยุคบดิน ครู รัตนราษฎร์บำรุง
145 นางสาวกองแก้ว    คุ้มทรัพย์ ครู รัตนราษฎร์บำรุง
146 นายประสาท   ปานบุตร ครู รัตนราษฎร์บำรุง
147 นายธวัช  วงศ์สกุล ครู รัตนราษฎร์บำรุง
148 นางวีราภรณ์  แสงประทุม ครู รัตนราษฎร์บำรุง
149 นายวินัย  อ่อนศรี ครู เนกขัมวิทยา
150 นางธนวรรณ  เชตุสุวรรณ ครู เนกขัมวิทยา
151 นางสาวดวงนภา  บุญทัน ครู เนกขัมวิทยา
152 นางสาวปิยนุช   โรจนกุล ครู เนกขัมวิทยา
153 นางสาวปิยะทิพย์   เชาว์ฉลาด ครู เนกขัมวิทยา
154 นางแก้ววันนี   เมฆวิลัย ครู เนกขัมวิทยา
155 นางสาวตรีชฎา  จีบฟัก ครู เนกขัมวิทยา
156 นายจิระพงษ์  ขันตยาภรณ์ ครู เนกขัมวิทยา
157 ว่าที่ ร.ต.ธกร   ยิ้มแต้ ครู เนกขัมวิทยา
158 นางผ่องศรี  เจียมฉวี ครู ประสาทรัฐประชากิจ
159 นายสุรศักดิ์  แก้วทอง ครู ประสาทรัฐประชากิจ
160 นางสมศรี  เฮงประเสริฐ ครู ประสาทรัฐประชากิจ
161 นายเติมศักดิ์  ศรีศิวนานนท์ ครู ประสาทรัฐประชากิจ
162 นายฉัตรชัย  นาคสวัสดิ์ ครู ประสาทรัฐประชากิจ
163 นายมนตรี   ลิ้มฉาย ครู ประสาทรัฐประชากิจ
164 นายชัยทัด   สุขสม ครู ประสาทรัฐประชากิจ
165 นายกอบชัย   วุฒิธรรม ครู ประสาทรัฐประชากิจ
166 นายสมประสงค์   เพิ่มสุวรรณ์ ครู ประสาทรัฐประชากิจ
167 นางนัฐวดี   ป้อมเชียงพิณ ครู ประสาทรัฐประชากิจ
168 นางสาวกนกออน  สว่างศรี ครู ประสาทรัฐประชากิจ
169 นางศรีนวล  กิมพิทักษ์ ครู รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
170 นายวิเชียร  กิมพิทักษ์ ครู รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
171 นางวัลภา  กิมพิทักษ์ ครู รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
172 ว่าที่ ร. ต. เสริมพงศ์  เอี้ยงผล  ครู รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
173 นางเครือวัลย์  วัฒนกุล ครู รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
174 นางสาวจินดวลัย  เขมาอัจฉริยผล ครู รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
175 นางธนีนาฎ  สิทธา ครู รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
176 นายเกษม  กิมพิทักษ์ ครู รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
177 นางมัทนี  จตุปาริสุทธิศีล ครู รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
178 ว่าที่ ร.ต.รังสรรค์  เนตรวิจิตร ครู รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
179 นายบุญเลิศ  เกตุสิงห์น้อย ครู รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
180 นางลัดดา   วรรณฤกษ์งาม ครู รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
181 นางกมลนิตย์  กิมพร ครู รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
182 นางฉันทนา  นัทธี ครู หนองโพวิทยา
183 นางสาวนุสรา  กฤษณะเศรณี ครู หนองโพวิทยา
184 นางสาวสมศรี  ยงค์อำนวย ครู หนองโพวิทยา
185 นายมนตรี  ทับกิจ ครู หนองโพวิทยา
186 นางอารมย์  โตเต็ม ครู หนองโพวิทยา
187 นางธิดา  ทิพย์สุข ครู หนองโพวิทยา
188 นางอุษา  สุภาพ ครู หนองโพวิทยา
189 นางพจนีย์  เกษมสิทธิ์ ครู หนองโพวิทยา
190 นายสาโรจน์  ฐิติพิสุทธิพงศ์ ครู หนองโพวิทยา
191 นายกุศล  จตุรพิธพร ครู ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
192 นางจิดาภา  พูลมี ครู ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
193 นายไสว   ขาวผ่อง ครู ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
194 นายศุภชัย  ไพศาลวัน ครู ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
195 นางดวงเนตร  อังกุรวิโรจน์ ครู ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
196 นางถาวร  พ่วงสินธุ ครู ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
197 นางวรัญญา  สุมาลัย ครู ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
198 นางสาวรุ่งทิวา  ดวงกล้า ครู ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
199 นายเกษม  ธนมาก ครู ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
200 นายสงกรานต์  กฤษณคุปต์ ครู ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
201 นายสมพิท  มั่นคง ครู ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
202 นายประทีป  ดวงเพียอ้ม ครู ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
203 นางสาวบุญช่วย  ชุษณะวัคคีย์   ครู ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
204 นางสาวทิพสุคนธ์  ศิลปนภาพร ครู โพธาวัฒนาเสนี
205 นายสุวิทย์   สมหลักชัย ครู โพธาวัฒนาเสนี
206 นายสราวุธ  สุธีรวงศ์ ครู โพธาวัฒนาเสนี
207 นางขวัญใจ  กาญจน์อร่ามกุล ครู โพธาวัฒนาเสนี
208 นายศุภชัย  วัฒนาสุข ครู โพธาวัฒนาเสนี
209 นางสาวสุดารัตน์  ศรีโพธิ์เผือก ครู โพธาวัฒนาเสนี
210 นางสุพิศ  รัตนเสถียร ครู โพธาวัฒนาเสนี
211 นางอุบล   ลิมทโรภาส ครู โพธาวัฒนาเสนี
212 นายวิเชียร  พึ่งวร ครู โพธาวัฒนาเสนี
213 นางสาวสุภาณี  พงศ์พุทธชาติ ครู โพธาวัฒนาเสนี
214 นายพงศพิชิต  อยู่จันทร์ ครู โพธาวัฒนาเสนี
215 นางสุพัตรา  พุ่มบุญทริก ครู โพธาวัฒนาเสนี
216 นางบุษกร  อ่วมเครือ ครู โพธาวัฒนาเสนี
217 นางขวัญใจ  โพธิ์ทองนาค ครู ช่องพรานวิทยา
218 นายสุธี  ศรีจินดา ครู ช่องพรานวิทยา
219 นายปรีชา  จันทร์นิยม ครู ช่องพรานวิทยา
220 นางสาวจันทรวรรณ  อยู่เลิศสุขอนันต์ ครู ช่องพรานวิทยา
221 นางสาวเบญจา  วรพนพิพัฒน์ ครู ช่องพรานวิทยา
222 นางสาววัฒนศิริ  ชมหมู่ ครู ช่องพรานวิทยา
223 นางพรทิพย์  ไกรทอง ครู ช่องพรานวิทยา
224 นางอรญา   จงตั้งสัจกุล ครู ช่องพรานวิทยา
225 นางสาวนิตยา   พลชำนิ ครู ช่องพรานวิทยา
226 นายสุคนธ์  ชาสิงห์แก้ว ครู ช่องพรานวิทยา
227 นายไพศาล  กาญจนวงศ์ ครู ช่องพรานวิทยา
228 นายบัญญา   พวงนวม ครู ช่องพรานวิทยา
229 นายพรชัย  ชูแสง ครู ช่องพรานวิทยา
230 นายอำนาจ  ทวีศรี ครู ช่องพรานวิทยา
231 นางนริศรา  อิสริยวัชรากร ครู ช่องพรานวิทยา
232 นางสาวพัชรินทร์  งามปลอด ครู เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
233 นางสาวนฤมล  วิบูลย์สุข ครู เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
234 นางกัลยา   โภคัย ครู เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
235 นางสุมาลี   ธนวัฒน์ ครู เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
236 นายสมชาย  จิตเลิศขจร ครู เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
237 นายนรินทร์   ศรีดารา ครู เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
238 นางสาวสุปรียา   จินดาวงษ์ ครู เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
239 นางกาญจนา  บุญประเสริฐ ครู เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
240 นางอำพร   คงสุคนธ์ ครู เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
241 นางสาวจงลักษณ์  จันทร์แพง ครู เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
242 นางจินดาพร  กลิ่นหวล ครู เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
243 นางจินตอาภา  ผลบุณยรักษ์ ครู เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
244 นางณอาภา  รวมทรัพย์ ครู เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
245 นางสมจินตนา  นิยมสุจริต ครู บางแพปฐมพิทยา
246 นายสันทัด  สุทธิพงษ์ ครู บางแพปฐมพิทยา
247 นายไพฑูรย์  กองจินดา ครู บางแพปฐมพิทยา
248 นายบุญประเสริฐ  มิตรธรรมศิริ ครู บางแพปฐมพิทยา
249 นางสาวเกษณี  ไทยจรรยา ครู บางแพปฐมพิทยา
250 นางสมบูรณ์ยศ  แย้มนาศักดิ์ ครู บางแพปฐมพิทยา
251 นางประเทือง  อยู่กำเหนิด ครู บางแพปฐมพิทยา
252 นางอร่าม  เสือรอด ครู บางแพปฐมพิทยา
253 นางดรรชนี  แก้วพ่วง ครู บางแพปฐมพิทยา
254 นายวรพล  ณรงค์แสง ครู บางแพปฐมพิทยา
255 นางสาวศุลีมาศ  วิภาตกนก ครู บางแพปฐมพิทยา
256 นายจตุรงค์  รัตนมุง ครู บางแพปฐมพิทยา
257 นางสิริพร  นิยมสุจริต ครู บางแพปฐมพิทยา
258 นางนงนุช   รัตนมุง ครู บางแพปฐมพิทยา
259 นายศิวภัฏ   นิยมสุจริต ครู บางแพปฐมพิทยา
260 นางสาวสุวรรณา   อรรถชิตวาทิน ครู บางแพปฐมพิทยา
261 นางสาวสิริพร  อดุลยฉัตร ครู บางแพปฐมพิทยา
262 นางเยาวภา  อุส่าห์ฤทธิ์ ครู สายธรรมจันทร์
263 นางสาวอริสรา  สาททอง ครู สายธรรมจันทร์
264 นายสุพล  อุ่นเจริญ ครู สายธรรมจันทร์
265 นายสุริยะ  โพธิ์ไทรย์ ครู สายธรรมจันทร์
266 นางอำไพ   เรืองศรี ครู สายธรรมจันทร์
267 นายชาย   ชูเลิศ ครู สายธรรมจันทร์
268 นางนารี   พัฒนวรพงศ์ ครู สายธรรมจันทร์
269 นางสาวปิยะนุช   โพธิ์มี ครู สายธรรมจันทร์
270 นายประเทือง   ใบเนียม ครู สายธรรมจันทร์
271 นางสาวอุษา   เริ่มเสริมสุข ครู สายธรรมจันทร์
272 นายเฉลิมชัย  วิมลประเสริฐ ครู สายธรรมจันทร์
273 นางณรรชกร  เอี่ยมขำ ครู สายธรรมจันทร์
274 นายสัญญา  สุขพิศาล ครู โสภณศิริราษฎร์
275 นายศิริพร  อังศุจินดา ครู โสภณศิริราษฎร์
276 นางจงกล   โซวเซ็ง ครู โสภณศิริราษฎร์
277 นางจินตนา   สุขปลื้ม ครู โสภณศิริราษฎร์
278 นางสุจินดา   ธานีโต ครู โสภณศิริราษฎร์
279 นางพรจิตต์   ทองดี ครู โสภณศิริราษฎร์
280 นางอัญชลี   สิงโต ครู โสภณศิริราษฎร์
281 นางศรีสมบูรณ์   รัศมีโชติ ครู โสภณศิริราษฎร์
282 นางพรทิพย์   ปลื้มบำเรอ ครู โสภณศิริราษฎร์
283 นายชูชาติ   สัธนานันต์ ครู โสภณศิริราษฎร์
284 นางประเทือง  ชัยณรา ครู โสภณศิริราษฎร์
285 นางฑิฆัมพร   วทัญญุตางกูร ครู โสภณศิริราษฎร์
286 นายสรรเสริญ  ใหญ่แก้ว ครู กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
287 นายไพบูลย์   โพธิ์ชื่น ครู กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
288 นางสาวปัญจวรรณ   ตั้งวิรุฬห์ ครู กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
289 นางยุพิน   เต่าพรมห์ ครู กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
290 นางมัทพรรณ  อันเดอร์สสัน ครู กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
291 นางสุกฤตา   เกตตะรังศรี ครู กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
292 นายดำริห์   หงษ์รักษ์ ครู กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
293 นายเอกสิทธิ์    โรจนวิทย์ ครู กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
294 นายจำนงค์    คล้ายเครือ ครู กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
295 นางสาวยุพดี   บุณฑริกมาศ ครู กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
296 นายสราวุธ   พลับลัดโพธิ์ ครู กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
297 นางวัจนา  ดิถีเพ็ง ครู กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
298 นางสาวสุรีย์  รุ่งตระกูล ครู กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
299 นางสุทินนา     ศรีมหาดไทย ครู หนองปลาหมอพิทยาคม
300 นางสาววีณา     กลอยกล่อม ครู หนองปลาหมอพิทยาคม
301 นายชัชวาลย์      สุวรรณเทพ ครู หนองปลาหมอพิทยาคม
302 นายประภักร์     วรสหวัฒน์ ครู หนองปลาหมอพิทยาคม
303 นางสาวจงรักษ์     โชคถาวร  ครู หนองปลาหมอพิทยาคม
304 นายอาคม    ขวัญธำรง ครู หนองปลาหมอพิทยาคม
305 นายสายันต์    ปานทอง ครู หนองปลาหมอพิทยาคม
306 นายศุภวิศว์      เจริญชัย  ครู หนองปลาหมอพิทยาคม
307 นางลำเพียร     สีสำลี ครู หนองปลาหมอพิทยาคม
308 นางสาวสุพิศ    เสนีย์วงศ์  ณ อยุธยา ครู หนองปลาหมอพิทยาคม
309 นายอรรถสิทธิ   พาหาญ ครู หนองปลาหมอพิทยาคม
310 นายสิทธิพัฒน์    จินตศิริกูล ครู หนองปลาหมอพิทยาคม
311 นางชนัญชิดา  พลายแดง ครู หนองปลาหมอพิทยาคม
312 นางสาวนุจรีย์   ภิรมย์ ครู บ้านคาวิทยา
313 นางชนากานต์   เจียมพล ครู บ้านคาวิทยา
314 นางอัญชลี   เลิศพานิช ครู บ้านคาวิทยา
315 นางสาวปราณี   นำพา ครู บ้านคาวิทยา
316 นางสาวกาญจนา   วงศ์ทองดี ครู บ้านคาวิทยา
317 นายชัยรัตน์   ทองจีน ครู บ้านคาวิทยา
318 นายวิชัย   เสลาหอม ครู บ้านคาวิทยา
319 นายนภดล   สันธิศิริ ครู บ้านคาวิทยา
320 นางสาววิไล   พันธุ์มา ครู บ้านคาวิทยา
321 นางชุมสาย  ชาญชัย ครู ท่ามะขามวิทยา
322 นางพนอ  สงวนแก้ว ครู ท่ามะขามวิทยา
323 นางสายสมร  ภูละมุล ครู ท่ามะขามวิทยา
324 นายศุภชัย  กิตติศรัณย์เลิศ ครู ท่ามะขามวิทยา
325 นายชำนาญ  ใจเย็น ครู ท่ามะขามวิทยา
326 นางอุไร  แจ่มใส ครู ท่ามะขามวิทยา
327 นางยศมณี  ศุขเขษม ครู ท่ามะขามวิทยา
328 นางสาวจรินทิพย์  ธรรมสฤษดิ์ ครู ท่ามะขามวิทยา
329 นายราเมศร์  ภาวะไพบูลย์ ครู ท่ามะขามวิทยา
330 นางกุลธิดา  เกตุรามฤทธิ์ ครู ท่ามะขามวิทยา
331 นายปรีชา  พูลเปี่ยม ครู ท่ามะขามวิทยา
332 นางสาวคมคาย  ติบรรเทิง ครู ท่ามะขามวิทยา
333 นายทวี  ไท้สุน ครู ท่ามะขามวิทยา
334 นางสว่างจิตร  ทิพย์เที่ยงแท้ ครู ท่ามะขามวิทยา
335 นางรำเพย อนันต์ชัยลิขิต ครู กาญจนานุเคราะห์
336 นางสายฟ้า มัทนารมยกิจ ครู กาญจนานุเคราะห์
337 นางสุจิฬา ไก่แก้ว ครู เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
338 นายบดินทร์ ศรีธัมมา ครู ด่านมะขามเตี้ยพิทยาคม
339 นางสาวปานน้อยแพงบรรเทา ครู ทองผาภูมิวิทยา
340 นางบุญยืน ไก่แก้ว ครู ท่าม่วงราษฎร์บำรุง
341 นางสำเริง วงษ์จันทร์ดี ครู ท่ามะกาปุญสิริวิทยา
342 นายสมชาติ ตรียินดี ครู ท่ามะกาวิทยาคม
343 นางอโนทัย  จิตบุญ ครู ท่าเรือพิทยาคม
344 นางสงวน สุนทรารักษ์ ครู เทพมงคลรังษี
345 นายฐิติโชติ ชูธัญญะ ครู เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
346 นางสาวสุวภัทร ชวนอยู่ ครู นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
347 นางอรุณศรี  บงกชโสภิต ครู บ่อพลอยรัชดาภิเษก
348 นางสาวมณฐิณี ประเสริฐลาภ ครู พนมทวนชนูปถัมภ์
349 นางประภา  ทั่วจบ ครู พระแท่นดงรังวิทยาคาร
350 นายสมศักดิ์ สุกุลธนาศร ครู เลาขวัญราษฎร์บำรุง
351 นางสาวกิติพร พลศร ครู วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
352 นางสาวยมนา ทองใบ ครู หนองรีประชานิมิต
353 นางจีรภา สังข์ไทย ครู ห้วยกระเจาพิทยาคม
354 นางสาวณัฐพร เอี่ยมหรุ่น ครู อุดมสิทธิศึกษา
355 นางปวีณา เห็นประเสริฐ ครู กาญจนานุเคราะห์
356 นายปิยวิทย์ เหลืองระลึก ครู เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
357 นางสาวอรอุมา แซ่เล้า ครู เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
358 นางสาวประภัสศร  เทียมทัศ ครู เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
359 นางวรรณภา  นิติประพุทธ ครู เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
360 นางกมลฉัตร โล่ห์สุวรรณ ครู ด่านมะขามเตี้ยพิทยาคม
361 นางสาวพัทยา จอมแก้ว ครู ทองผาภูมิวิทยา
362 นายสุชาติ ตั้งอุดมภพ ครู ท่าม่วงราษฎร์บำรุง
363 นางสำรวย แซ่ภู่ ครู ท่ามะกาปุญสิริวิทยา
364 นายอดิศักดิ์ ประสมทรัพย์ ครู ท่ามะกาวิทยาคม
365 นายสุวิทยา เพชรสุวรรณ ครู เทพมงคลรังษี
366 นางปาณิศา บ่อทรัพย์ ครู เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
367 นางจิรัชยา สามศรี ครู ไทรโยคน้อยวิทยา
368 นางสาวณัฐธยาน์ นำพา ครู ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
369 นางยาใจ  เหมือนว้า ครู บ่อพลอยรัชดาภิเษก
370 นายจักรวรรดิ์ สุขสมัย ครู ประชามงคล
371 นางสุนทรี เหมฬา ครู พนมทวนชนูปถัมภ์
372 นางบุญศรี คงนะ ครู พนมทวนพิทยาคม
373 นางกิตธีรา  กอสุนทร ครู พระแท่นดงรังวิทยาคาร
374 นางสาวภรธิดา ชัยรัตน์ ครู ร่มเกล้า กาญจนบุรี
375 นายประคุณ สาระสาศาลิน ครู เลาขวัญราษฎร์บำรุง
376 นางมยุรี โพธิ์ทอง ครู วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
377 นางสุดใจ พละศักดิ์ ครู วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
378 นางชุติวรรณ บุญศรี ครู ศรีสวัสดิ์พิทยาคม
379 นายธงชัย เจนโกศล ครู สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
380 นายวิชัย ประเสริฐสุข ครู โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
381 นายสุรัช  มยุรางกูร ครู หนองปรือพิทยาคม
382 นางวนิดา ปรัชญรัตน์ ครู ห้วยกระเจาพิทยาคม
383 นางสาวดวงดาว คงโพธิ์ ครู อุดมสิทธิศึกษา
384 นางสาวกนกวรรณ ดีประเสริฐ ครู กาญจนานุเคราะห์
385 นายวิรัช เนียรภาค ครู เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
386 นางมุกดา  วันเย็น ครู เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
387 นายวรเดช  จิตรเจริญ ครู เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
388 นางวารุณี สะอาดดี ครู ด่านมะขามเตี้ยพิทยาคม
389 นางสาวนพรัตน์ แตงอ่อน ครู ทองผาภูมิวิทยา
390 นางสุภาวดี พิลา ครู ท่าม่วงราษฎร์บำรุง
391 นางสาวพิริยาภรณ์ เชาว์ฉลาด ครู ท่าม่วงราษฎร์บำรุง
392 นายฐิติวุฒิ สงบจิต ครู ท่ามะกาวิทยาคม
393 นางศิริอัมพร  ปินตาเชื้อ ครู ท่าเรือพิทยาคม
394 นางพิลาวัณย์ วิจิตรโชติ ครู เทพมงคลรังษี
395 นางวาสนา หนูขาว ครู เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
396 นายอนันต์ กระชอนสุข ครู ไทรโยคน้อยวิทยา
397 นางปริชาติ พงษ์อัคคศิรา ครู นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
398 นายประสิทธิ์  เฉยศรีเพ็ชร  ครู บ่อพลอยรัชดาภิเษก
399 นางมลระวี ช่วงชัย ครู พนมทวนชนูปถัมภ์
400 นางการะเกษ  อ่อนแก้ว ครู พระแท่นดงรังวิทยาคาร
401 นางสาวสมฤทัย พาที ครู ร่มเกล้า กาญจนบุรี
402 นางสาวมยุรา บุญมาก ครู เลาขวัญราษฎร์บำรุง
403 นายอนุชา รุ่งคณาวุฒิ ครู วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
404 นางสาวสุนิศา อิสสระ ครู ศรีสวัสดิ์พิทยาคม
405 นางสาวภัทรานิษฐ์ ไหลรวมภาคิน ครู สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
406 นางสาวนันทิตา วงศ์หวุน ครู โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
407 นางกนกวรรณ อาสนสุวรรณ ครู หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง
408 นางสาวณิชานันท์  อาจหาญ ครู หนองปรือพิทยาคม
409 นายกิตติชัย อุดมศักดิ์ศรี ครู อุดมสิทธิศึกษา
410 นางโสภี สิงห์จันทร์ ครู ประชามงคล
411 นายธานี เพิกเฉย ครู พนมทวนพิทยาคม
412 นางสาวพจนา พลชัย ครู หนองขาวโกวิทพิทยาคม
413 นางรำไพ กัณหา ครู หนองรีประชานิมิต
414 นางปาณิสรา ลัดดากุล ครู ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
415 นายธนชาต ธนวีรเทศ ครู ประชามงคล
416 นายมาโนช คงนะ ครู พนมทวนพิทยาคม
417 นางจิณต์จุฑา ใจหาญ ครู สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
418 นางสาวปริตา อินทรกุล ครู หนองรีประชานิมิต
419 นายสมนึก มีน้อย ครู กาญจนานุเคราะห์
420 นางสาวรจนา ล้ำเลิศ ครู ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
421 นายสุวรรณ วังตาล ครู วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
422 นายสุรันดร์ เหลืองกุหลาบ ครู วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
423 นางสาวสายฝน ตะบานขวา ครู หนองขาวโกวิทพิทยาคม
424 นางสาวบุษกร เสโนฤทธิ์ ครู อุดมสิทธิศึกษา
425 นางสาวสุปรีดา อนันต์เวชานุวัฒน์ ครู กาญจนานุเคราะห์
426 นางนิภา บุญมา ครู กาญจนานุเคราะห์
427 นางรุ่งนภา  คงเพ็ชรศักดิ์ ครู เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
428 นายทวี ตะโคตร ครู เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
429 นางสาวสุจิตรา เกตพันธ์ ครู ด่านมะขามเตี้ยพิทยาคม
430 นางสาวศศิธร ลิ้มแสงอุทัย ครู ทองผาภูมิวิทยา
431 นางนันทพร วงศ์ระพี ครู ท่าม่วงราษฎร์บำรุง
432 นางอภิษฐา สวนเข้ม ครู ท่ามะกาวิทยาคม
433 นางสาวดวงพร พงษ์พิทักษ์ ครู เทพมงคลรังษี
434 นายอุดมศักดิ์ ชาญเลิศ ครู เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
435 นางสาวมนตรา ยังสบาย ครู ไทรโยคน้อยวิทยา
436 นายทินกร ชูช่วย ครู ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
437 นายนพดล เล็กบาง ครู นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
438 นางอัจฉรา ไสยะหุต ครู บ่อพลอยรัชดาภิเษก
439 นางประเสริฐ เมืองอู่ ครู ประชามงคล
440 นางสาวรสสุคนธ์ มุขเงิน ครู พนมทวนชนูปถัมภ์
441 นางอัณณ์ชญาน์  ประสมทรัพย์ ครู พระแท่นดงรังวิทยาคาร
442 นางอรวรรณ ปราบหนองบัว ครู พังตรุราษฎร์รังสรรค์
443 นางกมลชนก เรืองเดช ครู ร่มเกล้า กาญจนบุรี
444 นางสาวรุ่งรัตน์ แผนสมบูรณ์ ครู เลาขวัญราษฎร์บำรุง
445 นางอมรา ชวนขยัน ครู วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
446 นางสาวรัตนาวดี นำนาผล ครู ศรีสวัสดิ์พิทยาคม
447 นายอัสนัย สมานบุตร ครู สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
448 นายชูชาติ จันที ครู หนองขาวโกวิทพิทยาคม
449 นางสุภาภรณ์ ชื่นบาล ครู หนองขาวโกวิทพิทยาคม
450 นายคำพันธ์  คุ้มไพฑูรย์ ครู หนองปรือพิทยาคม
451 นางสาวนิโรบล พัฒนพงษ์ ครู หนองรีประชานิมิต
452 นางสาวพรเพ็ญ สืบบุก ครู ห้วยกระเจาพิทยาคม
453 นางสาวณัฐชา ชมพูพงษ์ ครู อุดมสิทธิศึกษา
454 นายอนุวัฒน์ กองจำปา ครู ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
455 นางสาวน้ำผึ้ง พรหมชนะ ครู ด่านมะขามเตี้ยพิทยาคม
456 นางภาณี เพ็งเลา ครู ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
457 นางทัศนีย์ ระเบียบแหวน ครู พังตรุราษฎร์รังสรรค์
458 นางวลัยพรรณ จันทร์หอม ครู กาญจนานุเคราะห์
459 นางสาวพนิดา เพ็งคำเพชร ครู ทองผาภูมิวิทยา
460 นายอนุชา รัศมี ครู ท่าม่วงราษฎร์บำรุง
461 นายอุทัย อินทจักร์ ครู ท่ามะกาวิทยาคม
462 นายอัศวิน ไชยลา ครู เทพมงคลรังษี
463 นายสกล ประกอบ ครู เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
464 นายบัณฑิต ดอกเข็ม ครู ไทรโยคน้อยวิทยา
465 นายสัมพันธ์  ภาคภูมิ ครู บ่อพลอยรัชดาภิเษก
466 นางสุธีรา สุกใส ครู พนมทวนชนูปถัมภ์
467 นายประสิทธิ์  อินทรโสภา ครู พระแท่นดงรังวิทยาคาร
468 นางสาวพรพรรณ เสมทับ ครู ร่มเกล้า กาญจนบุรี
469 นายอานันท์ เม้ามีศรี ครู ร่มเกล้า กาญจนบุรี
470 นายสุริยันต์ อิ่มรัตน์ ครู เลาขวัญราษฎร์บำรุง
471 นายสุราษฎร์ อุดม ครู ศรีสวัสดิ์พิทยาคม
472 นายกฤษณา  บัวศรี ครู หนองปรือพิทยาคม
473 นายสุวิทย์ จำนง ครู หนองรีประชานิมิต
474 นางสาวรัชชนันท์ ชัยรักเกียรติ ครู อุดมสิทธิศึกษา
475 นางสาวจันทร์ดี เต่อเน่อ ครู ด่านมะขามเตี้ยพิทยาคม
476 นายชวลิต ลำใยรุ่งเรือง ครู ประชามงคล
477 สิบตำรวจโทนันทชัย ว่องไพบูลย์ ครู วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
478 นายเทวราช ชูประเสริฐ ครู สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
479 ว่าที่ ร.ต. กมล นิลโรจน์ ครู ห้วยกระเจาพิทยาคม
480 นางปภัช สนธิสว่าง ครู กาญจนานุเคราะห์
481 นางสาวพนารัตน์ พิมพ์พัฒน ครู ด่านมะขามเตี้ยพิทยาคม
482 นางสาวศิรินารถ พฤฑฒิกุล ครู ทองผาภูมิวิทยา
483 นางจำรัส ผ่องกัล ครู ท่าม่วงราษฎร์บำรุง
484 นายพีรพงศ์ ปลาสกุล ครู ท่ามะกาวิทยาคม
485 นายพิสุทธิ์  อรุณทอง ครู ท่าเรือพิทยาคม
486 นายศุภกิจ โรจน์วัฒนดิลก ครู เทพมงคลรังษี
487 นางสิริยากร เลิศล้ำ ครู เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
488 นายมนต์ตรี ขันทองคำ ครู ไทรโยคน้อยวิทยา
489 นายประสาร  ใจจง ครู บ่อพลอยรัชดาภิเษก
490 นายสุทธิโชค  แกมไทย ครู พระแท่นดงรังวิทยาคาร
491 นางสาวสุภัคษร ขำจริง ครู ร่มเกล้า กาญจนบุรี
492 นายชาคริส มาตรสุริยวงษ์ ครู เลาขวัญราษฎร์บำรุง
493 นายพนัส ประกายวิชากุล ครู ศรีสวัสดิ์พิทยาคม
494 นางนันทนา กลั่นบุศย์ ครู โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
495 นายวรวุฒิ ไชยสุ้ย ครู สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
496 นางสาววัลย์ลิกา นิยาย ครู ด่านมะขามเตี้ยพิทยาคม
497 นายอติชาต ทัพวิเศษ ครู วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
498 นายชนานพ กฤษณเศรณี ครู ประชามงคล
499 นางสาวมยุรี ผลมุข ครู นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
500 นางยุวรี สมอ ครู ประชามงคล
501 นางสุนันทา ภูมิวัชรพล ครู สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
502 นางวิจิตรา เศรษฐกร ครู กาญจนานุเคราะห์
503 นางศรีไว มหาพรหม ครู กาญจนานุเคราะห์
504 นายเศรษฐฐ์วัฒน์  ปิ่นเปี้ย ครู เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
505 นางศุภวรรณ  แย้มมา ครู เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
506 นางสาวไพเราะ กาฬภักดี ครู ท่ามะกาวิทยาคม
507 นายวัฒนา ปลาตะเพียนทอง ครู ท่ามะกาวิทยาคม
508 นางอาภรณ์  ย้อยดี ครู ท่าเรือพิทยาคม
509 นางสาวนัสชนก  เศรษฐศักดาศิริ ครู ท่าเรือพิทยาคม
510 นายสมบัติ สพันธุพงษ์ ครู เทพมงคลรังษี
511 นางศิวพร คล้ายเจ๊ก ครู เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
512 นางเสาวนีย์ คูณหา ครู นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
513 นางมนัสนันท์  เอี่ยมพงศ์ไพฑูรย์ ครู บ่อพลอยรัชดาภิเษก
514 นางมาลา แซ่ปัง ครู พนมทวนชนูปถัมภ์
515 นายสาคร  แก้วอุปการ ครู พระแท่นดงรังวิทยาคาร
516 นางโชติมนฑ์ ดำดี ครู พังตรุราษฎร์รังสรรค์
517 นางสาวนันทพร มุขวัฒน์ ครู ร่มเกล้า กาญจนบุรี
518 นางยอดขวัญ ธีรโชคดี ครู ร่มเกล้า กาญจนบุรี
519 นางสาวกนกทิพย์ บุญล้ำ ครู ร่มเกล้า กาญจนบุรี
520 นางสาวรัตนาภรณ์ ลักขณาพินิจ ครู เลาขวัญราษฎร์บำรุง
521 นางพรรณี เพ็งศาสตร์ ครู วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
522 นายภูวดล ปิ่นทกูล ครู ศรีสวัสดิ์พิทยาคม
523 นางสาวสุริภา เตียงนิล ครู สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
524 นายประเทือง พรพุทธศรี ครู สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
525 นางเนาวรัตน์ สาระศาลิน ครู สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
526 นางสาวนุจารี มณีชัย ครู โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
527 นายนิรุจน์ กัณหา ครู หนองรีประชานิมิต
528 นายณรงค์ฤทธิ์ ทับทิม ครู ห้วยกระเจาพิทยาคม
529 นายประเมิน โพธิ์หอม ครู ประชามงคล
530 นางสุรีรัตน์ ยอดทอง ครู ประชามงคล
531 นางสาวรุ่งนภา รักสม ครู ร่มเกล้า กาญจนบุรี
532 นางสาวนัชชา ธรรมชาติ ครู ด่านมะขามเตี้ยพิทยาคม
533 นางศยามล มีช้าง ครู ท่าม่วงราษฎร์บำรุง
534 นายวรงค์ วิเศษสิงห์ ครู หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง
535 นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ ครู ประชามงคล
536 นางสาวรภีพร เมืองวงษ์ ครู ประชามงคล
537 นายมานิต ประสมศรี ครู วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
538 นายสุวิช สุขกรม ครู วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
539 นางไพเราะ มาตะราช ครู กาญจนานุเคราะห์
540 นางจิราภรณ์ ฤกษ์งามสง่า ครู กาญจนานุเคราะห์
541 นางพิมพ์รัชฎา ภัทรวีระภักดี ครู กาญจนานุเคราะห์
542 นางยุวดี วงษ์น้อย ครู เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
543 นางสาววรพิตร์ ไพรบึง ครู ทองผาภูมิวิทยา
544 นางเบญจลักษณ์ เย็นประสิทธิ์ ครู ท่ามะกาวิทยาคม
545 นางสุวรรณา  สำแดงเดช ครู ท่าเรือพิทยาคม
546 นางวัลลภา ใจเย็น ครู เทพมงคลรังษี
547 นางเนตรดาว นิลเพ็ชร ครู เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
548 นางสาววิลาวัณย์ ทีปกร ครู ไทรโยคน้อยวิทยา
549 นางสาวทษมน  เอี่ยมสอาด ครู บ่อพลอยรัชดาภิเษก
550 นางจิราภรณ์ แมอ่อง ครู พนมทวนชนูปถัมภ์
551 นางอัจฉราภรณ์ ดาววีระกุล ครู พนมทวนพิทยาคม
552 นางสาวเรวดี  บุญทอง ครู พระแท่นดงรังวิทยาคาร
553 นางสาวพนิดา ธนานันท์ ครู โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
554 นางรังษิยา สดชื่น ครู สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
555 นายกีรพัฒน์ กิ่งทอง ครู ท่าม่วงราษฎร์บำรุง
556 นางสาวเมธาวี เกิดขวัญ ครู ด่านมะขามเตี้ยพิทยาคม
557 นางสาวอัจฉรา ศรีวงษ์ศิริวัฒน์ ครู ท่าม่วงราษฎร์บำรุง
558 นางสาวสุกัญญา เตชะนันท์ ครู ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
559 นางสาวปัญจนา ก้อนชัยภูมิ ครู ประชามงคล
560 นางสาวชมัยพร ไกรหา ครู เลาขวัญราษฎร์บำรุง
561 นางจันทิรา พนานุสรณ์ศิลป์ ครู วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
562 นางสาวเพ็ญจันทร์ ธนะฤกษ์ ครู หนองรีประชานิมิต
563 นางสาวสุพัตรา สิทธิวงศ์ษา ครู อุดมสิทธิศึกษา
564 ว่าที่ ร.ต. เกษม วรรณะ ครู กาญจนานุเคราะห์
565 นายสาคร นนทารักษ์ ครู ท่ามะกาวิทยาคม
566 นางสาวดวงฤทัย มณีวงค์ ครู เทพมงคลรังษี
567 นางวันเพ็ญ ทับเกตุ ครู ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
568 นายลิขิต  โคกแก้ว ครู บ่อพลอยรัชดาภิเษก
569 นางอิสรีย์ ศรีพิมานวัฒน ครู พนมทวนพิทยาคม
570 นางสญามล แสงดิษฐ์ ครู โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
571 นายนพดล สมประสงค์ ครู กาญจนานุเคราะห์
572 นางผกาพันธุ์ จันทร์ภิวัฒน์ ครู ท่าม่วงราษฎร์บำรุง
573 นางนวพร พงษ์พัว ครู ท่ามะกาวิทยาคม
574 นางพิณรัตน์ แสงธรรมวรคุณ ครู เทพมงคลรังษี
575 นางดวงใจ ประกอบ ครู เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
576 นางสาวพเยาว์  ชำนาญกำหนด ครู บ่อพลอยรัชดาภิเษก
577 นางนสรณ์ ปิ่นประเสริฐกุล ครู ประชามงคล
578 นางธนัฏฐา  เหรียญเครือ ครู พระแท่นดงรังวิทยาคาร
579 นางปณิตา เจริญบุญ ครู ท่าม่วงราษฎร์บำรุง
580 นางสาวสุทธิรัตน์ ธีระวิวัฒน์ ครู กาญจนานุเคราะห์
581 นางนรางกูร สังข์กระแสร์ ครู ท่ามะกาวิทยาคม
582 นายสุเมธ กังสนานนท์ ครู เทพมงคลรังษี
583 นายปกรณ์กฤษ  หวังกุ่ม ครู บ่อพลอยรัชดาภิเษก
584 นางวิรัลพัชร เครือเมฆ ครู วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
585 นางพรศิริ รัตนบำรุง ครู วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
586 นางจินตนา หนูอินทร์ ครู หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง
587 นายชัยศักดิ์ ภูมูล ครู อุดมสิทธิศึกษา
588 นางอุณาโลม ทองสวัสดิ์ ครู กาญจนานุเคราะห์
589 นางอภินันท์ สีสันต์ ครู ท่ามะกาวิทยาคม
590 นางวัชรี เนียมจั่น ครู เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
591 ว่าที่ ร.ต.หญิงยุพดี ยาขันทิพย์ ครู ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
592 นางสาวกาญจนารมณ์  นิ่มน้อย ครู บ่อพลอยรัชดาภิเษก
593 นางสาวกานดา จันทนะ ครู ประชามงคล
594 นางรุ่งนภา  ฤทธิ์ทวี ครู พระแท่นดงรังวิทยาคาร
595 นางสาวนริศรา สุขมา ครู อุดมสิทธิศึกษา
596 นางสาวสาวิตรี วงษ์ปัญญา ครู ศึกษาสงเคราะห์พนมทวน
597 นางพรสวรรค์ วิษณุวงค์ ครู ศึกษาสงเคราะห์พนมทวน
598 นางช่อทิพย์ อินทรักษา ครู ศึกษาสงเคราะห์พนมทวน
599 ว่าที่ร้อยตรีพงษกร อินทราพงษ์ ครู ศึกษาสงเคราะห์พนมทวน
600 นางศศินันท์ เสนแก้ว ครู ศึกษาสงเคราะห์พนมทวน
601 นางดรุณวรรณ คานภู๋ ครู ศึกษาสงเคราะห์พนมทวน
602 นางผ่องศรี เรืองรอง ครู ศึกษาสงเคราะห์พนมทวน
603 นางวิมลรัตน์ แสงสิน ครู ศึกษาสงเคราะห์พนมทวน
604 นางสาวพิไลลักษณ์ ประทาพันธ์ ครู ศึกษาสงเคราะห์พนมทวน
605 นายเสวย เสนแก้ว ครู ศึกษาสงเคราะห์พนมทวน
606 นางพะเยาว์ คงยืน ครู ศึกษาสงเคราะห์พนมทวน
607 นางวาสนา พงศ์ลักษมาณา ครู ศึกษาสงเคราะห์พนมทวน
608 นางปุณณภา ถ้ำวัตรธนากร ครู ศึกษาสงเคราะห์พนมทวน

3.  ประเภทครูดีในดวงใจ 
1 นางอุษา  สุภาพ ครู หนองโพวิทยา 
2 นางสาวณัฐนันท์  สีบุญเรือง ครู ประสาทรัฐประชากิจ
4. ประเภทบุคลากรทางการศึกษาอื่นดีเด่น
4.1  ศึกษานิเทศก์ดีเด่น 
1 นางคนึงนิจ  อ่อนกูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
2 นายขนาน  ชิตณรงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
4.2  ผู้อำนวยการกลุ่มดีเด่น 
1 นางสาวพัฒน์สรณ์  แยกผิวผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
4.3  บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
1 นางชุติกานต์  สามชูศรี  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
2 นางสาวพุทธชาด  ทองหยวก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
3 นางสาวสุนีย์  พูนพิทักษ์สกุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
4 นางธันยพร  มีเนียม  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
4.4  ลูกจ้างประจำดีเด่น
1 นายยม  เพ็งมี ช่างครุภัณฑ์ 3 บางแพปฐมพิทยา
2 นายเฉลิม  ลิ้มเจริญ ช่างครุภัณฑ์ 3 มัธยมวัดดอนตูม
3 นายสวิง  ขาวผ่อง ช่างครุภัณฑ์ 3 ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
4 นายพิภพ   ชูรอด ช่างครุภัณฑ์ 3 โสภณศิริราษฎร์
5 นายชนะชัย  ใจเลื่อม ช่างครุภัณฑ์ 3 หนองปลาหมอพิทยาคม
6 นายประเทือง   มีมาก ช่างครุภัณฑ์ 3 บ้านคาวิทยา
7 นายสมปอง   ยาเครือ ช่างครุภัณฑ์ 3 บ้านคาวิทยา
4.5  ลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น 
1 นางสาวชลลดา  หมีป่า ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
2 นางคมดาว  ฤทธิ์เดช ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
3 นายเอี๊ยะ  สมรูป ลูกจ้างชั่วคราว  ประสาทรัฐประชากิจ
    ตำแหน่งนักการภารโรง  
       
       
Comments