เว็บไซต์การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองไทย

โพสต์5 พ.ย. 2555 13:05โดยนายสุโขทัย ทองกลม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย พัฒนาเว็บไซต์ www.thaiciviceducation.org เพื่อเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง (Civic education) และความรู้ความเข้าใจเชิงการเมือง ( Political literacy ) ซึ่งมีความสำคัญเนื่องจากสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๖๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สำหรับผู้ที่ต้องการเผยแพร่เอกสารหรือผลงานที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ ต้องจัดทำต้นฉบับเป็น PDF file พร้อมข้อมูลของเจ้าของผลงานโดยสังเขป แล้วส่งไปที่  สถาบันสังคมศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ๑๐๓๐๐ หรือ social9009@gmail.com