เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ : wikispaces

โพสต์20 ก.ค. 2555 10:16โดยนายสุโขทัย ทองกลม
ระหว่างวันที่  20-22 กรกฏาคม 2555 ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  กลุ่มนิเทศฯ สพม.8 จัดประชุมปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ : wikispaces เพื่อสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ใช้งานในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งเพื่อให้ครู นักเรียน ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ให้เป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา และเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ มีโรงเรียนสังกัด สพม.8 จังหวัดราชบุรี ส่งบุคลากรเข้าประชุม  14 โรงเรียน รวม 39 คน คณะวิทยากร ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ สพม.8 ( นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์  นายทวีพงษ์  ชัยกูลและน.ส.อารีย์  ทิมเมือง ) คณะครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี (นายสามารถ  เพ็งเลา นายเมกทัศน์  ศรีคงอยู่ และน.ส.แว่นฟ้า  ภู่ระหงษ์ )

Comments