สทศ.เตือน ร.ร.เร่งส่งข้อมูล นร.สอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 55 ภายใน ก.ย.นี้

โพสต์13 ก.ย. 2555 16:05โดยนายสุโขทัย ทองกลม
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลนักเรียนที่จะเข้าสอบ แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-Net ประจำปีการศึกษา 2555 ทั้งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจะสอบวันที่ 2  กุมภาพันธ์ 2556  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งจะสอบวันที่ 2-3  กุมภาพันธ์ 2556  และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจะสอบวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2556 ให้รีบดำเนินการส่งข้อมูลมาที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th ภายในวันที่ 30 กันยายน นี้
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบระบบ O-Net พบว่าปัจจุบันมีโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลนักเรียนแบ่งตามระดับชั้นดังนี้ ป.6 จำนวน 9,726 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 30.65 ชั้นม.3 จำนวน 4,643 คนคิดเป็นร้อยละ 39.14 และชั้น ม.6 จำนวน 1,713 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 47.00
อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษานี้ ผลคะแนน O-Net มีความสำคัญมากขึ้น เพราะต้องใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่กำหนดสูตรคำนวนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร หรือ จีแพก ใหม่ โดยใช้ผลการทดสอบของโรงเรียน 80% และผล O-Net 20%


ขอขอบคุณ