สถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

โพสต์6 พ.ย. 2555 05:28โดยนายสุโขทัย ทองกลม

สมศ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ช่วงการประเมินระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒) สำหรับสถานศึกษาสังกัด สพม.๘ ที่จะได้รับการประเมินฯ ช่วงการประเมินระยะที่ ๑ มีทั้งสิ้น ๑๒ โรงเรียน ขอให้โรงเรียนส่งรายงานประจำปี (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไปยัง สมศ. ภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕