ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โพสต์29 พ.ย. 2555 16:51โดยนายสุโขทัย ทองกลม

สำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๕  ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงขอความร่วมมือให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเมื่อดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ให้กรอกแบบรายงานการจัดกิจกรรม ส่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่  ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นหน่วยงานที่มีผลการจัดกิจกรรมดีเด่น รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี