รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.

โพสต์27 ส.ค. 2555 15:35โดยนายสุโขทัย ทองกลม
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับโรงเรียนใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงานห้องสมุดให้เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ชื่อว่า “OBEC Library Automation System
” ดังนั้น เพื่อให้การใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. ขยายในวงกว้างเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. ในระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2555 – 2 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ ถนนดำรงรักษ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ซึ่ง สวก. จะรับผิดชอบค่าพัก ค่าอาหาร  ดังนั้น หากโรงเรียนใดสนใจสามารถสมัครเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกและส่งหนังสือสมัครมาที่ E-mail : pengpun@hotmail.com ภายในวันที่ 10 กันายน 2555 และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับพิจารณาตามหลักเกณฑ์โครงการในวันที่ 14 กันยายน 2555 ต่อไป  หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02 288 5730