ประเมินรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน

โพสต์24 ม.ค. 2555 16:09โดยนายสุโขทัย ทองกลม

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์  กำหนดเข้ารับการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยมี นายสมพิศ  ศุภพงษ์ ผู้อำนวยการ สพม.๑ เป็นประธานการประเมินฯ คณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนกลาง ได้แก่ น.ส.สิริมา หมอนไหม และ นางมัลวีร์ รอซโฟล 
Roving Team ได้แก่ นายมาโนช จันทร์แจ่ม ผอ.กลุ่มนิเทศฯสพป.ราชบุรี เขต ๑   
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์ ผอ.โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
คณะกรรมการสังกัด สพม.๘ ประกอบด้วย นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการ สพม.๘ นายจิรวัฒน์ ขวัญช่วย รองผู้อำนวยการ สพม.๘ นายพรสมบัติ คำตรง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม. ๘  นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๘ และ น.ส.อารีย์ ทิมเมือง ศึกษานิเทศก์ สพม.๘
 

นายสมพิศ ศุภพงษ์
ผู้อำนวยการ สพม.1
Comments