ประชุมปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) : wikispaces รุ่นที่ ๒

โพสต์29 ก.ค. 2555 19:46โดยนายสุโขทัย ทองกลม
ระหว่างวันที่  ๒๗-๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๕  กลุ่มนิเทศฯ สพม.๘ จัดประชุมปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network): wikispaces ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพม.๘ (จังหวัดกาญจนบุรี)  ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี  โดยมีวัตถุประสงต์เพื่อสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ใช้งานในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งเพื่อให้ครู นักเรียน ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ให้เป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา และเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ มีโรงเรียนส่งบุคลากรเข้าประชุม  ๑๑ โรงเรียน รวม ๓๕ คน คณะวิทยากร ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ สพม.8 ( นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์  นายขนาน ชิตณรงค์ นายกสิณ พงษ์พิทักษ์ นางสุภาพ สิทธิสังข์ และ น.ส.อารีย์  ทิมเมือง ) คณะครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  (นางจันทร์ศิริ ชูวา นางศิวพร คล้ายเจ๊ก  นายบรรฑูรณ์ สิงห์ดี นายจรัญ มูลจันทร์ นายสุริยะ บินซอและฮ์ นางสาวศิริพร กระดีทอง)