ประชุมปฏิบัติการ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้

โพสต์13 ก.ค. 2555 20:41โดยนายสุโขทัย ทองกลม
วันเสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมพระยานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒   กลุ่มนิเทศฯ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ จัดประชุมปฏิบัติการ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้  มีครูเข้าประชุมครั้งนี้จำนวน ๕๐ คน จาก  ๕  โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนกลาง  โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี โรงเรียนบ้านลาดวิถี โรงเรียนบ้านหนองยิงหมีและโรงเรียนบ้านห้วยมงคล  สำหรับกิจกกรรมการประชุมนั้น มีการนำเสนอ Best-Practice ของแต่ละโรงเรียน  มีการบรรยายเกี่ยวกับ ICT เพือการจัดการเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติ Presentation Online / การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากWebsiteตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีวิทยากรจาก สพม.๘ คือ นายปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์  ทิมเมือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘14 กรกฎาคม 2012