ประชุม O-Net

โพสต์21 ก.พ. 2555 08:11โดยนายสุโขทัย ทองกลม
วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เวลา ๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเบญจพล โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.๘ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติแก่คณะกรรมการระดับสนามสอบของจังหวัดราชบุรี ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๓) ซึ่งกำหนดสอบระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕