เผยแพร่สื่อบทเรียน e-learning วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีและวิชาสังคมศึกษา

โพสต์22 ก.พ. 2555 23:30โดยนายสุโขทัย ทองกลม
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ผลิตบทเรียน e-learning เพื่อใช้เป็นสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยผู้สนใจสามารถศึกษาบทเรียนดังกล่าว ได้ที่ www.ceted.org เลือกบทเรียน e-learning