นิเทศติดตามสหวิทยาเขตแควน้อย

โพสต์22 ธ.ค. 2555 15:09โดยนายสุโขทัย ทองกลม


นิเทศติดตามเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสหวิทยาเขตแควน้อย ประกอบด้วยโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ไทรโยคน้อยวิทยา สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ร่มเกล้ากาญจนบุรี ทองผาภูมิวิทยาและอุดมสิทธิศึกษา : โดยศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ทำโครงการวิจัย “การศึกษาความต้องการการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนฯ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการนิเทศและนำผลไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายใน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา โดย นายขนาย ชิตณรงค์ นายกสิณ ชิตณรงค์ นางสุภาพ สิทธิสังข์ และนางสุวิไล จันสนอง ศึกษานิเทศก์ สพม.8

Comments