นิเทศ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานของโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓ ตามพันธสัญญา (ครั้งที่ ๒) โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม

โพสต์24 ก.ย. 2555 07:50โดยนายสุโขทัย ทองกลม

นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ได้นิเทศ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานของโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓ (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) ซึ่งเป็นการนิเทศ ติดตามตามพันธสัญญา ครั้งที่ ๒  ณ โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ การนิเทศครั้งนี้ได้พบกับ นายนิวัตร วงศ์วิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกาญจนา อาจมังกร รองผู้อำนวยการ ฯ ครูผู้รับผิดชอบ ICT ของโรงเรียน และครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยนายอาคม ขวัญธำรง  นายนพดล แสงสิน  และนายสิทธิพัฒน์ จินตศิริกูล ได้สนทนา ทบทวนประเด็นการตรวจเยี่ยมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน นอกจากนี้ ได้ร่วมกันวางแผนเร่งรัดการใช้ ICT  ในการพัฒนาการเรียนการสอนทั้งในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี และการให้บริการในกลุ่มสาระอื่น ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการ และการสร้างเสริมประสบการณ์ด้าน ICT ให้กับผู้เรียน  สำหรับทางด้านกายภาพ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ได้ดำเนินการเร่งรัด พัฒนา ปรับด้านภูมิทัศน์ ปรากฏร่องรอยของการพัฒนาจนเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน

slideหนองปลาหมอ