นิเทศโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา

โพสต์10 ก.ย. 2555 16:44โดยนายสุโขทัย ทองกลม
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555 
นางสาวอารีย์ ทิมเมือง และนายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 นิเทศเร่งรัดการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน ณ โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  ผู้เข้ารับการนิเทศได้แก่ นางจันทรา เรือนทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิพนธ์ แก้วจีน รองผู้อำนวยการ นางญฐพร  พรหมโม ครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ  และครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ( นางวริทยา ชุนเกษา / นางสุปรีญา  สุภาพ / นางวิพา  พลายแก้ว / นายนพชาติ  แสงอุทัย / น.ส.อภิฤดี  เกียรติมงคล / น.ส.จุฑามาศ  พรมฟ้า / นางประภานิช  บุนนาค / นางปราณี  นันทบุตร และนางศุภรา  น้อยใจ ) โดยมีประเด็นการนิเทศ คือ การแจ้งจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ซึ่ง สพฐ. จัดสรรให้โรงเรียนละ 10,300 บาท ; การ Update ข้อมูลโรงเรียนใน Website :http://www.labschools.com ; การติดตามการดำเนินงานตามที่โรงเรียนได้ทำข้อตกลงร่วมกันไว้กับเขตพื้นที่การศึกษาและ สพฐ. โดยทุกกลุ่มสาระได้นำเสนอแผนที่วางไว้สำหรับรับการตรวจเยี่ยมเพื่อการรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ; การทบทวนประเด็นการตรวจเยี่ยม ; การติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับศึกษานิเทศก์ >> Website :http://sites.google.com/site/labschoolsed8 ; http://sites.google.com/site/sornor8 และกำหนดนิเทศครั้งต่อไป วันพุธที่ 26 กันยายน 2555