นิเทศโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา

โพสต์30 พ.ย. 2554 20:00โดยนายสุโขทัย ทองกลม

คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ได้นิเทศแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุุณภาพครู  คุณภาพแหล่งเรียนรู้  คุณภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต และกิจกรรมสะท้อนความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในฝัน ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๓๐ น.ซึ่งทางผู้บริหาร โดยนางจันทรา เรือนทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูได้เตรียมความพร้อมและร่วมกันวางแผนพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในฝัน