นิเทศโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

โพสต์30 พ.ย. 2554 20:05โดยนายสุโขทัย ทองกลม

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น. คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้นิเทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน แก่ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓   ทางโรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะครูผู้สอนทุกคนมีความตื่นตัวและมีความตั้งใจสูงมาก ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาคุณภาพทั้งด้านผู้เรียน ครู แหล่งเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต และกิจกรรมที่สะท้อนความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน