นิเทศโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

โพสต์30 พ.ย. 2554 20:02โดยนายสุโขทัย ทองกลม

คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ประกอบด้วย นางสุภาพ สิทธิสังข์  นายขนาน ชิตณรงค์ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง  ได้นิเทศการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันของโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่ ๓  ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐- ๑๔.๓๐ น. โดยนิเทศผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  คณะนิเทศรู้สึกชื่นชมภาพรวมของโรงเรียนที่มีความพร้อม บุคลากรกระตือรือร้น มุ่งมั่น ตั้งใจพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู แหล่งเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและกิจกรรมสะท้อนความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน