นิเทศโรงเรียนในฝันตามพันธสัญญา (ครั้งที่ ๒) โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา

โพสต์26 ก.ย. 2555 08:11โดยนายสุโขทัย ทองกลม
วันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในฝัน ตามพันธสัญญา (ครั้งที่ ๒)  ณ โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี  ได้พบผู้บริหารและคณะครูผู้ดูแลคอมพิวเตอร์ ได้แก่ นางศุภรา น้อยใจ และนางประภาพิช บุนนาค โดยร่วมสนทนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงร่วมกันวางแผนเร่งรัดการพัฒนาระบบ ICT , การให้บริการ  ICT  แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง ๘ สาระ, การนำ ICT ใช้พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับการดำเนินงานของโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา พบว่าระบบเครือข่าย computer (LAN) ยังมีปัญหา ได้ประสานกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ปัญหา สำหรับด้านครูผู้สอน ได้มีการเตรียมการและวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความเชื่อมโยงกับชิ้นงานและการนำเสนอผลงานโดยใช้ ICT 

slide สันติการาม