นิเทศโรงเรียนในฝันตามพันธสัญญา (ครั้งที่ ๒) โรงเรียนแคทรายวิทยา

โพสต์27 ก.ย. 2555 04:13โดยนายสุโขทัย ทองกลม
นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓ ตามพันธสัญญา (ครั้งที่ ๒) ณ โรงเรียนแคทรายวิทยา อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี วันพฤหัสบดีที่ ๒๗  กันยายน ๒๕๕๕  ผู้รับการนิเทศ ประกอบด้วยคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน และผู้ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ ได้แก่ นางสาวศิริรัตน์ วรวณิชยา  นายเอกลักษณ์ เขียนบัณฑิตย์  นายนนทวัต คำประดิษฐ์  นางสาวภัทรา ดินดำเหมาะ และนักเรียนโรงเรียนแคทรายวิทยา จำนวน ๑๒ คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๗ คน, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑ คน , นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๓ คน , นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑ คน  กิจกรรมการนิเทศคือ "ฝึกปฏิบัติการใช้ google sites"  โดยฝึกปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์  เช่น การออกแบบหน้าเว็บ, การแก้ไข /ปรับแต่งหน้าเว็บ, การนำข้อความข่าวแสดงบนหน้าเว็บ, การนำข้อความข่าวที่มีภาพประกอบแสดงบนหน้าเว็บ, และการจัดการไซต์ เป็นต้น

slide แคทราย