นิเทศโรงเรียนแคทรายวิทยา

โพสต์11 ก.ย. 2555 04:15โดยนายสุโขทัย ทองกลม
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2555
นางสาวอารีย์ ทิมเมือง และนายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนในฝันรุ่นที่ ๓ (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) เพื่อเร่งรัดการรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ณ โรงเรียนแคทรายวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผู้เข้ารับการนิเทศได้แก่ นายเฉลา พวงมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุจรรยา ใจหาญ รองผู้อำนวยการ นายประโยชน์ พูลชนะ นางปัทมพันธ์ โชติชญาน์นันทน์ นายอำนวย วิริยธรรมเจริญ และนางสาวศิริรัตน์ วรวณิชยา   โดยมีประเด็นการนิเทศ คือ การแจ้งจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ซึ่ง สพฐ. จัดสรรให้โรงเรียนละ 10,300 บาท ; การ Update ข้อมูลโรงเรียนใน Website :http://www.labschools.com ; การติดตามการดำเนินงานตามที่โรงเรียนได้ทำข้อตกลงร่วมกันไว้กับเขตพื้นที่การศึกษาและ สพฐ. ; การทบทวนประเด็นการตรวจเยี่ยม ; การติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับศึกษานิเทศก์ >> Website :http://sites.google.com/site/labschoolsed8 ;  และ http://sites.google.com/site/sornor8  พร้อมทั้งมอบสื่อ CD ห้องเรียนสีเขียว จำนวน ๑ ชุด ; ไฟล์เอกสารรายละเอียดประเด็นการประเมิน; แนวทางเบื้องต้นการเตรียมการโรงเรียนในฝัน; ตัวอย่างแนวทางเพื่อรับการตรวจเย่ี่ยม และกำหนดนิเทศครั้งต่อไป วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555