นิเทศโรงเรียนแคทรายวิทยา

โพสต์5 ธ.ค. 2554 15:02โดยนายสุโขทัย ทองกลม

คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ได้นิเทศการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุุณภาพครู  คุณภาพแหล่งเรียนรู้  คุณภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต และกิจกรรมสะท้อนความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ณ โรงเรียนแคทรายวิทยา อ.เมืองราชบุรี  จ.ราชบุรี ในวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม  ๒๕๕๔  ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐-๑๓.๓๐ น.โดยนายเฉลา พวงมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแคทรายวิทยา นำผู้บริหารและคณะครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระฯ เข้ารับการนิเทศและร่วมกันวางแผนดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน