นิเทศโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

โพสต์3 ก.ย. 2555 20:22โดยนายสุโขทัย ทองกลม
คณะศึกษานิเทศก์ สพม.8 ประกอบด้วย นางสุภาพ สิทธิสังข์ นายขนาน ชิตณรงค์ นางสาวอารีย์ ทิมเมืองและนายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นิเทศเร่งรัดการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน ณ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต จังหวัดกาญจนบุรี วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2555 ผู้เข้ารับการนิเทศได้แก่ ผอ.นรายุทธ แสงโสภณ รอง ผอ.เรณู สรหงษ์และผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝันของโรงเรียน อ.สนทยา แช่มนิลและอ.จันทร์เพ็ญ ธนะฤกษ์
ประเด็นการนิเทศ คือ การแจ้งจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ซึ่ง สพฐ. จัดสรรให้โรงเรียนละ 10,300 บาท ; การ Update ข้อมูลโรงเรียนใน Website : http://www.labschools.com ; การติดตามการดำเนินงานตาม MOU ของโรงเรียน ; การทบทวนประเด็นการตรวจเยี่ยม ; การติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับศึกษานิเทศก์ >> Website : http://sites.google.com/site/labschoolsed8 ; http://sites.google.com/site/sornor8 และกำหนดนิเทศครั้งต่อไป วันอังคารที่ 18 กันยายน 2555